ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Дмитро Шушпанов

Анотація


Висвітлено особливості правового регулювання доступності та якості медичних товарів та послуг. Визначено рівні економічної, фізичної та інформаційної доступності медичних товарів та послуг в Україні. Зокрема на підставі даних офіційної статистики та результатів авторського соціологічного опитування виявлено статево-вікові та територіальні (за типом поселень) нерівності у частоті звернень за допомогою до медичних працівників у разі хвороби та основних причин незвернень. З’ясовано, що основною причиною незвернень є скрутне матеріальне становище, нестача коштів на лікування. Доведено, що однією з причин гіршого стану здоров’я населення у сільській місцевості є нижча доступність медичних товарів та послуг, ніж у міських поселеннях. Здійснено порівняння індикаторів кадрового та фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні та країнах ЄС. Окреслені шляхи підвищення доступності та якості медичних товарів та послуг в Україні.


Based on the peculiarities of legal regulation of the availability and quality of medical goods and services are highlighted and his author’s interpretation is given. The scale of economic, physical and informational accessibility of medical goods and services in Ukraine is determined. In particular, based on official statistics and the results of an author’s sociological survey, sexual-age and territorial (by type of settlement) inequalities in the frequency of referrals for health care workers in case of illness and the main causes of inertia were revealed. It is revealed that the main cause of uncertainty is the difficult material situation, lack of funds for treatment. It is proved that one of the reasons for the poorer health of the rural population is the lower availability of medical goods and services than in urban settlements. Comparison of indicators of staffing and financial provision of the healthcare system in Ukraine and the EU countries is carried out, ways of improving the availability and quality of medical goods and services in Ukraine are outlined.


Ключові слова


доступність медичних товарів та послуг; фізична доступність; економічна доступність; інформаційна доступність; accessibility of medical supplies and services; accessibility; economic accessibility; information availability

Повний текст:

PDF

Посилання


Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України № 2801-XII від 19.11.1992 / ВРУ. - URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page.

Про екстрену медичну допомогу : Закон України № 5081-VI від 05.07.2012 / ВРУ. - URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5081-17.

Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості : проект Закону України. ВРУ. - URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=62554.

United Nations human rights : Official site. - URL: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx.

Бондарева Л. В. Доступність медичної допомоги населенню: теоретичний аспект // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – Вип. 3. – С. 11–14.

Gender, equity and human rights: accessibility. WHO. - URL : https://www.who.int/gender-equityrights/understanding/accessibility-definition/en.

Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2016 році. - URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/ 2017/zb/03/zb_sdu2016pdf.zip.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік. – МОЗ України, 2017. – 516 с.

Заяць Г. С. Кадрове забезпечення охорони здоров’я України: аспекти модернізації. - URL : http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/7.pdf.

European Health for All database (HFA-DB). WHO. - URL : http://www.euro.who.int/en/data-andevidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db.

Реформа системи охорони здоров’я. КМУ. - URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/ diyalnist/reformi/reformasistemi-ohoroni-zdorovya.

Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні : проект Закону України. ВРУ. - URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=59862.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.