ЕЛЕМЕНТИ ЗАХИСТУ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРПОРАТИВНИМ КОНФЛІКТАМ

Орест Цісецький

Анотація


Проблематика розроблення і функціонування системи управління корпоративними конфліктами досліджена недостатньо, тому ми хочемо запропонувати своє бачення її вирішення. Поряд із основними елементами захисту і запобігання корпоративним конфліктам, які базуються на веденні переговорів, медіації, залучення третейського судді, на практиці доцільно використовувати ще й такі: збирання інформації та формування бази даних про потенційних учасників конфлікту; пошук та аналіз вразливих позицій сторін; розроблення та реалізація організаційно-технічних заходів щодозахисту інформації про корпорацію та учасників конфлікту; збирання, систематизування, опрацювання, аналіз протиправної діяльності сторін конфлікту; взаємодія з правоохоронними органами, антимонопольним комітетом; правова допомога; фізична охорона осіб причетних до конфлікту; інженерно-технічний захист. Усі ці заходи допоможуть уникнути корпоративних конфліктів або мінімізувати їх негативні наслідки.


The problem of developing and functioning of the system for managing corporate conflicts is not enough, so we want to offer our vision of its solution. Along with the main elements of protection and prevention of corporate conflict, which are applied on the basis of review, mediation, involvement of the arbitral tribunal, in practice it is expedient to use the following: collecting information and building a database of potential participants in the confli ct; search and analysis of vulnerable positions of the parties; development and implementation of organizational and technical measures for the protection of information about the corporation and participants in the conflict; collection, systematization, processing, analysis of the illegal activities of the parties to the conflict; interaction with law enforcement agencies, antimonopoly committee; legal aid; physical protection of persons involved in the conflict; engineering and technical protection. All these measures complement corporate conflicts or minimize their negative consequences.


Ключові слова


корпорація; корпоративний конфлікт; система; захист; управління конфліктами; розвиток;

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєліков О. Рейдерство в України – реалії сьогодення [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua.

Перхач О. Л., Подольчак Н. Ю. Корпоративні конфлікти та методи їх подолання : навч. посіб. – Львів : Вид. Львів. політехніки, 2014. – 192 с.

Слезингер Г. Э. Социальная экономика : учебник – М. : Дело и Сервис, 2001. – 364 с.

Цісецький О. Формування конфлiктологiчниx компетенцiй у студентiв вищиx навчальниx закладiв // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. — Тернопіль : Економ. думка, 2012. – С. 56–59.

Цісецький О. Формування системи управління конфліктами в організації // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. — Тернопіль : Економ. думка, 2017. – С. 77–82.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.