ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Василь Файфура, Ігор Країнський

Анотація


У статті розглянуто питання енергетичної та екологічної модернізації соціально-економічного розвитку Купчинецької об’єднаної територіальної громади. Окреслені актуальні проблеми у цих сферах, труднощі, з якими стикаються новостворені територіальні громади, намічені конкретні стратегічні напрямки, які необхідно реалізувати мешканцям громади у галузі енергозбереження та екологічної оптимізації території громади. Головними серед них автори вбачають проведення освітніх заходів для керівництва громади та інших зацікавлених сторін, впровадження систем енергетичного менеджменту в громаді, проведення енергетичного аудиту об’єктів на території громади, реалізацію заходів зі збереження довкілля.


In the article to consider the issues of energy and environmental modernization of the socio-economic development of the Kupchynets association territorial municipality. The actual problems in these areas, the d ifficulties faced by the newly formed territorial communities, are outlined, the specific strategic directions that are to be implemented by the community in the area of energy conservation and ecological optimization of the community territory are outlined. The main among them are the authors see educational activities for community management and other stakeholders, implementation of energy management systems in the community, energy audit of objects on the territory of the community, and implementation of measures for the conservation of the environment.


Ключові слова


енергетична і екологічні модернізація; енергоефективність; енергетичний менеджмент; довкілля; energy and environmental modernization; energy efficiency; energy management; environment

Повний текст:

PDF

Посилання


Енергетичний менеджмент у територіальних громадах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eeib.org.ua/files/training_documents/Energy_Management_in_Municipalities_Part_I_ukr.pdf.

Качан Є., Ткач Д. До питання реформування адміністративно-територіального устрою та формування об’єднаних територіальних громад // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Вип. 21. – Тернопіль : Економ. думка, 2016. – С. 5–8.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.