ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ГОЛОВНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Сергій Надвиничний, Василь Файфура

Анотація


У статті обґрунтовано економічну сутність продовольчої безпеки як головного стратегічного пріоритету економічного розвитку аграрної сфери економіки України. Показано її місце у системі економічної безпеки та виокремлено умови досягнення її високого рівня.
Сформульовано принципи підвищення рівня продовольчої безпеки та проаналізовано динаміку зовнішньоторговельного обігу продукції аграрної сфери у період з 2000 по 2016 роки. Виокремлено основні напрями формування експортного потенціалу досліджуваного сектору економіки в умовах глобалізації.

 

The article substantiates the economic essence of food security as the main strategic priority of the economic development of the agrarian sector of the Ukrainian economy. Her place in the system of economic security is shown and conditions for reaching its high level are highlighted.
The principles of increasing the level of food security are formulated and the dynamics of foreign trade turnover of agrarian sector products in the period from 2000 to 2016 is analyzed. The main directions of formation of the export potential of the investigated sector of the economy in the conditions of globalization are singled out.


Ключові слова


продовольча безпека; економічна безпека; аграрна сфера; глобалізація; сільськогосподарська продукція; food security; economic security; agrarian sphere; globalization; agricultural products

Повний текст:

PDF

Посилання


Варченко О. До питання поєднання державного і ринкового регулювання продовольчої безпеки // Економіка України. –2004. – №7. – С. 53-59.

Лукінов І. І. Продовольча безпека та її гострота у світовому вимірі // Економіка АПК. – 2001. – № 4. – С. 33-36.

Дем’яненко С., Свідерська І. До питання про стратегію розвитку аграрної політики України // Економіка України. – 2004. – №8. – С. 72-79.

Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я. Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу України. – Київ. – 2003. – С. 95-103.

Надвиничний С. Принципи та чинники підвищення рівня продовольчої безпеки в контексті аграрної політики України // Экономика Крыма. Научно-практический журнал. – № 24. – Симферополь, 2008. – С. 43-45.

Надвиничний С. А. Регіональні аспекти формування продовольчої безпеки держави // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка. – 2002. – № 6. – С. 174-178.

Тринько Р. І. Продовольча безпека : аналітична діагностика : моногр. / Р. І. Тринько. - Львів, 2010. - 168 с.

Формування та впровадження програм підвищення конкурентоспроможності територій : метод. матер. / В. Підвисоцький, Р. Ткачук. – К. : Леста, 2010. – 64 с.

Кобута І., Сеперович Н. Політика деяких країн у ціноутворенні на сільськогосподарську продукцію // Пропозиція. - 2009. - № 10. - С. 110-111.

Саблук П. Т. З виступу на VI міжнародному науковому конгресі “Державне управління та місцеве самоврядування”. - Х. : ХРІДУ НАДУ, 2008.

Саблук П. Т. Глобалізація і продовольство : моногр. / П. Т. Саблук , О. Г. Білорус, В. І. Власов – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 632 с.

Статистичний щорічник України за 2016 рік [Електрон. ресурс] / Держкомстат України ; за ред. О. Г. Осауленка. – К., 2017. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.