ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Наталія Бакуліна

Анотація


The motivational mechanism competences development among the staff of higher educational institutions is studied in this work, connection between interpersonal relations with inner labour motives in the collective. Motivation as a way of achieving group objectives and the basis of collective development. Structure of motives, which is typical for young teachers and researchers in the period of adaptation, i.e. the initial period of employment. Ways of increasing external positive motivation and internal motivation. Causes of staff demotivation in the university: lack of confidence in the ability to achieve set results, doubts concerning reward, and finally, a low attractiveness score of the expected reward. The proposed approach to the definition of motivational scientific and pedagogical activity vectors and motivational impact on the scientific and pedagogical staff, based on the integration of hierarchical analysis and multi-rank approach to the identification of personnel motivation.

 

В статті розглянено сукупність чинників і процесів, що забезпечують виникнення у персоналу прагнення до досягнення конкретних цілей. Розвиток мотиваційного механізму компетенції серед співробітників вищих навчальних закладів вивчається в цій роботі, зв'язок міжміжособистісних відносин з внутрішніми трудовими мотивами в колективі. Мотивація як спосіб досягнення цілей групи та основи колективного розвитку. Структура мотивів, що характерно для молодих викладачів та дослідників в період адаптації, тобто початковий період роботи. Шляхи підвищення зовнішньої позитивної мотивації і внутрішньої мотивації. Причини демотивації персоналу в університеті: відсутність впевненості в здатності досягти поставлених результатів, сумніви з приводу нагороди, і, нарешті, низька оцінка привабливості очікуваного винагороди. Запропонований підхід до визначення мотиваційних векторів науково-педагогічної діяльності та мотиваційного впливу на науково-педагогічних кадрів, на основі інтеграції ієрархічного аналізу і мультирангового підходу до виявлення мотивації персоналу.


Ключові слова


мотиваційний механізм; розвиток компетенцій; науково-педагогічний персонал вищих навчальних закладів; motivational mechanism; development of competences; scientific and pedagogical staff competitiveness

Повний текст:

PDF

Посилання


Каленюк І. “Вибухові” явища у вищій освіті / І. Каленюк, К. Корсак // Науковий світ. - 2009. - № 5. - С. 2-4.

Статистична інформація [Електронний ресурс] / Держкомстат України. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Бакуліна Н. М. Сутність компетентністного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів [Текст] / Н. М. Бакуліна, Є. П. Качан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал. - 2012. - Випуск 17. - С. 49-55.

Колот А. М. Мотивація персоналу : підруч. / А. М. Колот. — К. : КНЕУ, 2002. — 337 с.

Егоршин А. П. Управление персоналом : учебн. для вузов / А. П. Егоршин. — [4-е изд., испр.]. — Н. Новгород : НИМБ, 2003. — 720 с.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / 2-е издание.- СПБ. : Питер: - СМЫСЛ-2003 - 860 с.

Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : Навч. посіб. для вищ. навч. закл / Р. К. Чорней, О. Ю. Дюженкова, О. Б. Жильцов та ін. ; за ред. Р. К. Чорнея. - К. : МАУП, 2003. - 328 с.

Круглова Н. Ю. Антикризисное управление : учеб. пос. / Н. Ю. Круглова. - 2-е изд. - М. : КНОРУС, 2009. - 512 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.