ДО ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ

Галина Баб’як

Анотація


Стаття присвячена проблемам організації формування персоналу у високорозвинених країнах та можливостям застосування їх досвіду в умовах розвитку економіки України. В ній зазначено, що найважливішою складовою частиною наймання працівників є професійний відбір, який в основному визначає результативність управління персоналом. Тому в сучасних організаціях приділяють належну увагу відбору персоналу.

Основними завданнями, що виконує структура з управління персоналом, є: планування потреби підприємства в робочій силі, пошук і добір потрібних працівників, навчання та підвищення їх кваліфікації, управління трудовою мотивацією, створення умов для підвищення продуктивності праці, контроль за зміною статусу працівників, правові питання трудових відносин.

Відкрита кадрова політика характерна тим, що організація прозора для потенційних співробітників на будь-якому рівні, можна прийти і почати працювати як із найнижчої посади, так і з посади на рівні вищого керівництва. Організація готова прийняти на роботу будь-якого фахівця, якщо він має відповідну кваліфікацію, без урахування досвіду роботи в цій організації.

У статті наголошено, що першочерговими завданнями підвищення ефективності функціонування виконавчих та управлінських структур є укомплектування їх працівниками, котрі мають необхідні якості, щоб успішно володіти обраною професією, створення системи, яка дає змогу зберігати і розвивати їх працездатність, а також надійність. Для виконання таких завдань необхідні періодичний контроль функціонального стану працівника і визначення об’єктивних критеріїв, що характеризують якісний склад таких підрозділів та органів.

У статті досліджено й оцінено досягнення зарубіжного досвіду організації формування персоналу з огляду на можливість їх використання в умовах України.

Для забезпечення підприємства високоякісним та висококваліфікованим персоналом необхідно не лише керуватися знаннями чи логікою, а спиратися на досвід, який гарантує розширення та розвиток, тобто на досвід високорозвинених країн, що має бути доцільним та ефективним, адже система формування персоналу розглядається з різних сторін, оцінюються як переваги, так і недоліки застосування на конкретному підприємстві.

 

The article is devoted the problems of organization of personnel forming in highly developed countries and possibilities of application of their experience in the conditions of development of Ukraine’s economy. It is marked that the most important part of hiring is professional staff selection, which basically determines the effectiveness of HR management. Therefore the proper attention is given to staff selection in modern organizations.

The planning of enterprise is necessity in labour force, search and selection of necessary workers their training and in-plant, studies, labour motivation management, conditioning for the increase of the labour productivity, control after the change of status of the workers, legal questions of labour relations are the basic tasks, that a structure decides from management personnel.

An open staff policy is characterisea by the fact that organization is transparent for potential employees at any level, it is possible enter and begin to work both from the lowest position and from position at the level of top management. Organization is ready to accept any specialist on work, if he has the proper qualification, without the taking into account the experience in this organization.

An accent is carried out in the article, that the priorities of improving the functioning of the executive and administrative structures are: personnel staffing who have the necessary qualities to successfully own the chosen profession, a creation of the system that allows to maintain and develop their performance and reliability. A periodic control of the functional state of a worker and determination of objective criteria which characterize qualitative composition of such subsections and organs is needed for implementation the tasks.

The achievements of foreign experience of organization of personnel forming taking into account possibility of their use in the conditions of Ukraine are investigated in the article.

It is necessary not only to follow knowledges or logic, but to lean against experience which guarantees expansion and development, that on experience of highly developed countries, which must be expedient and effective, in fact the system of personnel forming is examined from different sides, both advantages and lacks of application are estimated on a concrete enterprise for providing the enterprise with the high-quality and highly skilled personnel.


Ключові слова


персонал; фoрмування персoналу; кадрoва служба; oцiнювання та вiдбір; персоналу; рекрутинг; аутсорсинг; лізинг персоналу; personnel; personnel forming; skilled service; personnel estimation and sélection; personnel rekruting; autsorsing

Повний текст:

PDF

Посилання


Баб’як Г., Бенцал Ю. Зарубіжний досвід організації навчання персоналу / Г. Баб’як, Ю. Бенцал //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. Вип. 19. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - С. 130-133.

Баб ’як Г. Відбір персоналу як елемент системи технологій управління персоналом / Г. Баб ’як //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. Вип. 20. - Тернопіль : Економічна думка, 2015. - С. 114-120.

Бокшицкая Е. Управление персоналом международной компании : Стратегии, опыт / Е. Бокшицкая // Менеджер по персоналу. - 2008. - № 5. - С. 10-1б.

Дуракова И. Б. Управление персоналом : отбор и найм. Исследование зарубежного опыта : учеб.-метод. пособие / И. Б. Дуракова. - М. : Центр, 2008. - 160 с.

Качан Є. П. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як основа формування конкурентоспроможності персоналу / Є. П. Качан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. Вип. 13. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. - С. 18-24.

Коняева А. Аутсорсинг в Украине : вчера, сегодня, завтра / А. Коняева. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.hr-ua.com/articles/243.

Лисак У. Управління персоналом у Сполучених Штатах Америки / У. Лисак // Довідник кадровика. - 2010. - № 9. - С. 78-83.

Островерхов В. Підвищення конкурентоспроможності управління персоналом як напрям інноваційної діяльності підприємства / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. Вип. 19. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - С. 100-110.

Трудовые ресурсы в США // Экономика и управление в зарубежных странах. - 2010. - № 2. - С. 22-32.

Illiash I. Modern methodical approaches to design the HR-management system of enterprises / Irina Illiash // Scientific and educational periodical jornal «The Genesis of Genius». - Geneva, Switzerland, December 2015. - # 5. - Volume 1. - p. 147. - P. 21-23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.