СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Наталія Слівінська, Юлія Ковальчук

Анотація


У статті визначено сутність та види соціальних інновацій у контексті модернізації соціально-трудових відносин. З використанням зарубіжного досвіду досліджено імплементацію соціальних інновацій у соціально-трудові відносини сучасної української економіки. Визначено проблеми у соціально-трудових відносинах, які можуть бути вирішені за допомогою соціальних інновацій. Складовою стратегії модернізації соціально-трудових відносин є використання соціальних інновацій, оскільки саме вони формують сприятливе середовище для технологічних та інформаційних нововведень. В Україні вони лише починають поширюватись та асоціюються з такими поняттями, як державно-приватне партнерство, корпоративна соціальна відповідальність, соціальне підприємництво, гнучкі форми зайнятості та найму працівника, трансформуючи при цьому соціально-трудові відносини. Отримання якісного та унікального результату від впровадження інноваційної ідеї є основною метою інноваційного процесу. Цінність інновації також визначається тим, наскільки результат дій задовольняє потреби цільової групи, вирішує її проблеми чи дає додаткові вигоди.


In the article essence and types of social innovations are certain in the context of modernisation of sociallabour relations. Implementation імплементацію of social innovations in to the sociallabour relations of the modern Ukrainian economy is investigated with the use of foreign experience. Problems in sociallabour relations, that can be decided by means of social innovations, are certain. The constituent of strategy of modernisation of sociallabour relations is the use of social innovations, as exactly they form a favourable environment for technological and informative innovations. In Ukraine they only begin to spread and are associated with such concepts, as state-private partnership, corporate social responsibility, social enterprise, flexible forms of employment and hiring of a worker, transforming sociallabour relations in this case. A receipt of quality and unique result from introduction of innovative idea is the primary purpose of innovative process. The value of innovation is also determined by that, how the result of actions satisfies the necessities of target group, settles its problems or gives additional benefits.


Ключові слова


соціально-трудові відносини; соціальні інновації; модернізація соціально-трудових відносин; зайнятість; sociallabour relations; modernisation of sociallabour relations; social innovations; employment

Повний текст:

PDF

Посилання


Social innovation: what it is, why it matters and how it can be accelerated [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://eureka.sbs.ox.ac.uk/761/1/Social_Innovation.pdf.

Аутсорсинг: бизнес «на винос» [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/stati/autsorsing_biznes_na_vynos.

Терон І. В. Соціальні іновації у процесах модернізації соціально-трудових відносин [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/589/1/10.pdf.

Болотна О. В. Соціальні інновації як інструмент підвищення якості життя населення [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/88.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.