МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ РЕНТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Петро Бабій, Ірина Федорович

Анотація


Окреслено основні категорії людської праці та з’ясовано, що вона є основою формування інтелектуальної ренти. Запропоновано математичний  озрахунок величини інтелектуальної ренти. Вивчено всі види ренти та встановлено, що у вітчизняній практичній діяльності ще не існує відповідного механізму обліку. Розглянуто додатковий дохід, що отримують суб’єкти господарювання від нематеріальних ресурсів. Запропоновано розглядати інтелектуальну ренту як складову економічної (неприродної) ренти та встановлено, що слід акцентувати увагу на джерелах її виникнення, особливостях формування та розподілу. Досліджено інтелектуальну ренту на мікрорівні, що дало змогу розробити реверсно-диференційовану модель інноваційного розвитку інтелектуальної ренти. Досліджено шляхи отримання інтелектуальної ренти на макроекономічному рівні та встановлено, що для її максимізації необхідно завоювати монопольні позиції. Узагальнена необхідність суспільного переосмислення доцільності використання природніх ресурсів застарілими методами та нарощення використання інновацій для збільшення доходів.


The main categories of human labor are outlined and it is found out that it is the basis of the formation of intellectual rent. The mathematical calculation of the amount of intellectual rent is proposed. We studied all kinds of rent and it was established that in the domestic practice there is no corresponding a ccounting mechanism. Considered the additional income received by economic entities from intangible resources. It is proposed to consider intellectual rent as a component of economic (unnatural) rent and it is established that attention should be paid to t he sources of its occurrence, the peculiarities of formation and distribution. The intellectual rent at the micro level was studied, which enabled to develop a reverse-differentiated model of intellectual development of intellectual rent. The ways of obtaining intellectual rent at the macroeconomic level have been investigated and it has been established that to maximize it it is necessary to win monopolistic positions. The generalization of the need for a social rethinking of expediency of using natural resources by outdated methods and increasing the use of innovations to increase incomes is generalized.


Ключові слова


інтелектуальна рента; монопольна інтелектуальна рента; реверсно-диференційована модель; індуктивно-дедуктивна модель; intellectual rent; monopoly intellectual rent; reverse-differentiated model; inductive-deductive model

Повний текст:

PDF

Посилання


Демин А. И. Информационная теория экономики: макромодель / А. И. Демин. – [2-е изд.] – М. : КомКнига, 2007. – 352 с.

Албаков Р. Начала энергетической теории стоимости [Электронный ресурс] / Р. Албаков. – Режим доступа : http://albakovl.narod.ru/Ter.html.

Васильева М. В. Инновационная политика развития нанотехнологий [Электронный ресурс] / М. В. Васильева // Вопросы современной экономики. – 2013. – № 1. – Режим доступа : http://economicjournal.

Иващенко Н. П. Инновационный процесс и формы / Н. П. Иващенко, С. А. Денисова. – Режим доступа : www.msu.ru/projects/amv/.

Микроэкономика знаний / В. Л. Макаров, Г. Б. Клейнер. – М. : ЗАО Издательство «Экономика», 2007. – 204 с.

Микроэкономика знаний / В. Л. Макаров, Г. Б. Клейнер. – М. : ЗАО Издательство «Экономика», 2007. – 204 с.

[Електронний ресурс] – Режим доступу : https://studfiles.net/preview/2398383/page:38/.

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5125.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.