ПЛАНУВАННЯ ДІЛОВОЇ КАР'ЄРИ І ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Галина Баб'як, Тетяна Сич

Анотація


Стаття присвячена плануванню ділової кар’єри і професійного навчання персоналу. Зазначено, зокрема що найважливішою проблемою формування кадрового потенціалу працівників є їх кар’єрне зростання та навчання. У статті наголошено, що першочерговими завданнями підвищення ефективності функціонування підприємств є укомплектування їх працівниками, котрі мають необхідні якості, щоб успішно володіти обраною професією, створення системи, яка дає змогу зберігати і розвивати їх працездатність, а також надійність. Для виконання таких завдань необхідні періодичний контроль функціонального стану працівника і визначення об’єктивних критеріїв, що характеризують якісний склад таких підрозділів та органів. Досліджено особливості кар’єрного зростання та професійного навчання персоналу. Проаналізовано ефективність існуючої системи на рівні підприємства. Автори зазначили, що запорука успішної кар’єри – це симбіоз таких чинників, як внутрішнє бажання працівника професійно зростати, працьовитість і харизма. Також наголошено, що важливу роль відіграє навчання персоналу. Передові розвинені країни світу вже давно досліджують вплив навчання на продуктивність праці людини. Отже, однією із тратегічних цілей сучасних українських фірм та організацій повинна стати – навчитикерівників займатися власним розвитком і максимально ефективно управляти розвитком підлеглих.  Для цього необхідно створити систему кар’єрного зросту, навчання менеджерів усіх рівнів.


The article is devoted to the planning of business career and professional training of personnel. It is noted, in particular, that the most important problem of forming personnel potential of employees is their career growth and training. 
The article emphasizes that the priority tasks of increasing the efficiency of the operation of enterprises is to equip them with workers who have the necessary qualities to successfully own a chosen profession, to create a system that allows them to maintain and develop their workin g capacity, as well as reliability. To perform such tasks, periodic control of the employee's functional status and the definition of objective criteria characterizing the qualitative composition of such units and bodies are necessary. The peculiarities of career growth and professional training of the personnel are investigated. The efficiency of the existing system at the enterprise level is analyzed. The authors noted that the key to a successful career is a symbiosis of such factors as the employee's inner desire to grow professionally, hard work and charisma. It is also emphasized that personnel training plays an important role. Advanced advanced countries of the world have long been exploring the impact of training on human productivity. Consequently, one of the strategic goals of modern Ukrainian firmsnd organizations should be to train managers to develop their own development and manage the development of their subordinates in the most effective way. For this purpose it is necessary to create a system of career growth, training of managers of all levels.


Ключові слова


персонал; планування ділової кар'єри; кар'єрний ріст; організація навчання персоналу; ефективність навчання персоналу; personnel; planning of business career; quarry growth; organization of studies of personnel; efficiency of studies of personnel

Повний текст:

PDF

Посилання


Баб’як Г., Бенцал Ю. Зарубіжний досвід організації навчання персоналу / Г. Баб’як, Ю. Бенцал // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. Вип. 19.– Тернопіль : Економ. думка, 2014. – С. 130–133.

Баб’як Г., Запорожан Л. Резерви та шляхи підвищення організації навчання персоналу в установі / Г. Баб’як, Л. Запорожан // Збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики» (26–27 жовтня 2017 року). – Тернопіль, 2017. – С. 158–162.

Грішнова О. А. Молоді професіонали на ринку праці: проблеми гармонізації особистого життя та трудової діяльності / О. А. Грішнова, А. І. Несевра // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2017. – № 1. – С. 49–60.

Качан Є. П. Забезпечення кадрами – запорука ефективної діяльності промислових підприємств регіону / Є. П. Качан // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми ефективного використання професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України». Т. 2. – Київ, 2008. – С. 129–132.

Крушельницька, О. В. Управління персоналом : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.

Островерхов В. Підвищення конкурентоспроможності управління персоналом як напрям інноваційної діяльності підприємства / В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. Вип. 19. – Тернопіль : Економ. думка, 2014. – С. 100–110.

Режим доступу : http://kroschu.info.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.