ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ

Зоряна Пушкар, Пушкар Богдан

Анотація


У статті досліджено особливості системи менеджменту персоналу на підприємстві та вплив іноземних інвестицій на його діяльність. Зазначено переваги (запровадження сучасних технологій, підвищення рівня кваліфікації робочої сили та зайнятості, збільшення рівня комплексного використання сировинних ресурсів) та недоліки залучення іноземних інвестицій для підприємств України. Виокремлено ряд ознак, які негативно впливають на функціонування підприємств (війна, політична нестабільність, недосконала законодавча база з питань іноземного інвестування; недостатній рівень розвитку інфраструктури; інфляційні процеси та ін). Здійснено аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності на прикладі німецького підприємства «Кромберг енд Шуберт Україна». Визначено ключі успіху підприємства, його основні цінності, розкрито вимоги, що ставить керівництво до персоналу. Проаналізовано мотиваційний механізм, що існує на підприємстві, розкрито умови праці персоналу. Наукова новизна даної публікації полягає в оцінюванні системи управління персоналом та розробці пропозицій, які необхідно врахувати для покращення управління персоналом та інвестиційної привабливості інших підприємств держави та її регіонів.

 

The article describes the features of the personnel management system at the enterprise and the impact of foreign investments on its activities. The dvantages (introduction of modern technol ogies, raising the level of qualification of labor force and employment, increasing the level of integrated use of raw materials) and the drawbacks of attracting foreign investments for enterprises of Ukraine are noted. There are a number of signs that negatively affect the functioning of enterprises (war, political instability, imperfect legislative framework on foreign investment, insufficient level of infrastructure development, inflation processes, etc.). An analysis of the modern state of investment activity is carried out on the example of the German company "Kromberg and Schubert Ukraine". The key to the success of the enterprise, its main values, requirements, which sets the guidance to the personnel are revealed. The motivational mechanism that exists at the enterprise is analyzed, the working conditions of the personnel are disclosed. The scientific novelty of this publication is the assessment of the personnel management system and the development of proposals that need to be taken into account in order to improve the management of the personnel and the investment attractiveness of other enterprises of the state and its regions.


Повний текст:

PDF

Посилання


Герзанич В. М. Основні недоліки та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Герзанич // Ефективна економіка : електр. наук. фах. вид. – 2014. – № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/n=4&y=2014.

Данілов О. Д. Структура інвестицій, інновацій та випуску промислової продукції в Україні / О. Д. Данілов, А. М. Вдовиченко // Фінанси України. – 2008. – № 5 (150). – С. 115-123.

Козик В. В. Чинники інвестиційного процесу / В. В. Козик, А. І. Бажанова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. – № 5. – С. 219-223.

Музиченко А. С. Інвестиції як чинник модернізації економіки / А. С. Музиченко, М. А. Слатвінський // Фінанси України. – 2014. – № 3. – С. 6-10.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року №93/96-ВР.

Топ-20 найбільших платників податків на Волині. - Режим доступу : https://konkurent.in.ua/news/volin/23035/top20-najbilshih-platnikiv-podatkiv-na-volini-.html.

Режим доступу : http://kroschu.info.

Третяк Н. Фактори формування інвестиційного клімату в Україні / Н. Третяк // Фінансовий простір. – 2013. – № 3. – С. 165–170.

Мороз Ю. В. Інвестиційний клімат в Україні та діяльність міжнародних фінансових організацій із його поліпшення / Ю. В. Мороз // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 3. – С. 28–34.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.