КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

Світлана Прохоровська

Анотація


У статті досліджено роль компетентнісного підходу в управлінні персоналом організації. Визначено найпоширеніші методи розвитку компетенцій співробітника та правила формування моделі компетенцій. Розкрито призначення традиційного та сучасного підходів до формування моделі компетенцій. З’ясовано основні засади застосування компетентнісного підходу в управлінні персоналом. Запропоновано мо дель компетенцій сучасного HR-менеджера.


In the article the role of сompetence approach is in vestigational the management of organization a personnel. The most widespread methods of development of competenses of employee and rule of forming of model of competenses are certain. Setting of raditional and modernapproaches is exposed to forming of model ofcompetenses. Basic principles of application of ompetence approach are found out in a management a personnel. The model of ompetenses of modern HR-of manager is offered.


Ключові слова


компетенція; компетентність; компетентнісний підхід; персонал; управління персоналом; competense; competence; competence approach; personnel; management a personnel

Повний текст:

PDF

Посилання


Арапова О. М. Компетентнісний підхід як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства / О. М. Арапова, В. П. Фрідріф, В. А. Модирка // Економіка : реалії часу. – 2013. – № 1. – с. 207–211.

Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы / Р. Бояцис. – М. : Гиппо, 2011. – 352 с.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2006. – 559 с.

Дороніна М. С. Розвиток професійної компетентності управлінського персо налу : монографія / М. С. Дороніна, І. В. Литовченко, Д. Г. Михайленко, А. О. Полубєдова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 368 с.

Дяків О. П. Методичні підходи щодо формування лідерських компетенцій менеджера / О. П. Дяків, С. А. Прохоровська // Вісник Донецького Національного університету : [ наук. журнал]. – 2012. Серія В. Економіка і право. Спец. вип. : том 1. – С. 74–78.

Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентносного похода в образовании. Авторская версия. – М. : ИЦ проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 220 с.

Ибрагимов Г. И. Компетентностный подход в профессиональном образовании / Г. И. Ибрагимов // Educational Technology & Society. – 2007. – № 10 (3) – С. 361−365.

Семів Л. К. Управління персоналом в умовах економіки знань : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. К. Семіва. – К. : УБС НБУ, 2011. – 406 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.