ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Олександра Марцінковська, Олег Легкий

Анотація


У статті висвітлено основні ознаки CRM–систем та функціональність поширених платформ за основними напрямками – управління продажом, маркетингом, комунікаційних зв’язків із суміжними відділами; доведено доцільність використання CRM–систем при використанні проектного підходу до управління в контексті «канбан»–процесів та методології «AGILE», окреслено стадії впровадження CRM–систем на підприємстві з позиції управління персоналом та використання цифрових джерел інформації для прийняття управлінських рішень; зазначено основні переваги використання CRM–систем як для бізнес-процесів загалом, так і для маркетингу та організації робочого процесу зокрема.

The article covers the main features of CRM–systems as well as the functionality of common platforms in the main scopes – sales management, marketing, communications with related inner departments; the feasibility of applying CRM–systems alongside with the usage of the project management approach in the context of the Kanban processes and the methodology "AGILE" has been proved; the stages of implementation of CRM–systems at the enterprise from the position of personnel management and use of digital sources of information for making management decisions are outlined; the main advantages of using CRM–systems for business processes in general, as well as for marketing and organization of the work process in particular, are outlined.


Ключові слова


CRM–система; бізнес-процеси; управління персоналом; цифровий маркетинг; проектний менеджмент; внутрішні комунікації; CRM–system; business processes; personnel management; digital marketing; project management; internal communications

Повний текст:

PDF

Посилання


Мірошникова Є. Д., Птащенко О. В. Побудова CRM–системи як основи формування комунікаційної політики між організацією та кінцевим споживачем // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. Журнал. – Сєверодонецьк : СУНУ, 2016. – Вип. 6 (230). – С. 108–116.

Антощук С., Фомін О. Модель маркетингу, яка керується даними // Маркетинг і цифрові технології. – Одеса, 2017. – Т. 1, Вип. 2. – С. 92–102.

Окландер М. А. Сутність та фактори впливу на рекламну стратегію // Бізнес Інформ. – 2017. – № 1. – С. 342–346.

Легкий О. А., Сохацька О. М. Ефективність цифрових маркетингових комунікацій: від постановки мети до оцінювання результату // Маркетинг і цифрові технології. – Одеса, 2017. – Т. 1, Вип. 2. – С. 4–31.

Penn C. The Evolution of the Data-Driven Company / C. Penn marketing blog. – 2016. – URL : https://www.christopherspenn.com/2016/11/the-evolution-of-the-data-driven-company/ (Last accessed 7. 12. 2018).

Марцінковська О. Б. Сучасні підходи до управління командами в контексті реалізації проекту // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил. – 2016. – № 21. – С. 102–108.

Parekh L. How CRM can help HR to improve Employee Experience. SugarCRM Blog. 2017. URL : https://community.sugarcrm.com/community/partner-corner/blog/2017/10/26/how-crm-can-help-hr-to-improveemployee-experience (Last accessed 7. 12. 2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.