ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Євген Качан, Анатолій Кошіль

Анотація


В статті розглядаються питання зайнятості економічно активного населення. За період 2011– 2017 рр. аналізується динаміка чисельності зайнятих, прослідковуються сучасні тенденції зайнятості в країнах Євросоюзу. З’ясовано причини скорочення чисельності зайнятих. Розраховані кількісні параметри трудового потенціалу України, а також проаналізовано особливості регіональної зайнятості. Встановлено, що скорочення трудового потенціалу є наслідком вивільнення працівників з суспільного сектора економіки,браку робочих місць, незадоволеної оплати праці, що зумовлює активізацію міграційних процесів. Для збереження трудового потенціалу необхідно на державному рівні розробляти заходи, які б запобігали в першу чергу еміграції економічно активного населення.


The article deals with the issues of employment of economically active population. For the period 2011–2017 the dynamics of the number of employed population is analyzed. The current trends in employment in the countries of the European Union are odserved. The reasons for reducing the number of employed are found. The quantitative parameters of labor potential of Ukraine are calculated as well as the features of regional employment are analyzed. It is established that the reduction of labor potential is the result of the release of workers from the public sector of the economy, the lack of jobs and the lack of paid wages. It causes the intensi fication of migration processes. To preserve labor potential, it is necessary to develop measures at the state level that would prevent the emigration of the economically active population.


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України.

Закон України «Про зайнятість населення».

Бандур С. І. Трудоресурсна безпека України в контексті глобалізації економіки та розвитку ринку праці / С. І. Бандур, О. І. Цимбал // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2001. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – C. 10–21.

Білик О. М. Нестандартна зайнятість: виклики сьогодення / О. М. Білик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 296–300.

Регіональна економіка : підручник для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Затверджено МОН / Є. П. Качан – К., 2011. – 670 с.

Солярчук Н. Ю. Фрілансова діяльність в Україні: стан і проблеми державного управління / Н. Ю. Солярчук // Бізнес Інформ. – 2014. – № 4. – C. 284–289.

Управління трудовим потенціалом : навч. посіб. / В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб. – К. : КНЕУ, 2005. – 403 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.