СВОЄРІДНІСТЬ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В ТВАРИННИЦТВІ

Михайло Брик

Анотація


Висвітлено проблеми та особливості обліку поточних біологічних активів, які відіграють важливу роль у виробничому процесі аграрних підприємств, і запропоновано методичні підходи, що дають змогу вдосконалити облік поточних біологічних активів і адаптувати його до сучасних умов та реалій діяльності сільськогосподарських товаровиробників.


The problems and peculiarities of accounting of current biological assets, which play an important role in the production process of agrarian enterprises, are proposed, and methodological approaches are proposed that will improve the accounting of current biological assets and adapt it to the current conditions and realities of the activity of agricultural producers.


Ключові слова


біологічні активи; довготермінові біологічні активи; поточні біологічні активи; додаткові біологічні активи; biological assets; long-term biological assets; current biological assets; additional biological assets; initial cost; fair value

Повний текст:

PDF

Посилання


Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів : затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2006 р. № 1315.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів України від 20. 10. 99 р. № 246. – Режим доступу : http://dtkt.com.ua/show/2bid17066.html.

П(С)БО 30 «Біологічні активи» : затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 р. № 790. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

Андрушко Р. Особливості обліку та контролю поточних біологічних активів тваринництва / Р. Андрукшо // Облік і фінанси. – 2013. – № 10. – С. 21–28.

Дерев’янко С. Актуальні питання обліку поточних біологічних активів / С. Дерев’янко, Т. Олійник //Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2010. –№ 12. – С. 16–20.

Голов С. Ф. Облік сільськогосподарських активів за справедливою вартістю: проти течії // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 11. – С. 87–90.

Жук В. М. Методичні рекомендації з організації обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції за ринковою (справедливою) вартістю / pа ред. В. М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 1. – С. 5–22.

Канцуров О. О. Облік сільськогосподарської діяльності відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» / О. О. Канцуров // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 11. – С.91–95.

Кузьмович П. М. Поняття біологічних активів та їх класифікація / П. М. Кузьмович // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 4. – С.32–37.

Клименко О. Організація і методика контролю поточних біологічних активів тваринництва / О. Клименко // «Облік і фінанси АПК». – 2012. – № 8. – С. 20–29.

Моссаковський В. Облік біологічних активів / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №4. – С. 38–48.

Огійчук М. Оцінка біологічних активів за національними та міжнародними стандартами / М. Огійчук // Вісник ХТУ. – 2010. – № 12. – С. 27–30.

Остапчук О. Удосконалення обліку поточних біологічних активів тваринництва / О. Остапчук // Електронне наукове фахове видання: Ефективна економіка. – 2012. – № 11.

Палюх М. Нові підходи до організації обліку на підприємствах агропромислового виробництва / М. Палюх, О. Скирпан // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С. 56–58.

Плахтій І. Поточні біологічні активи тваринництва: особливості відображення в обліку / І. Плахтій // ННІ «Аграрна економіка». – 2013. № 13. – С. 6–12.

Сук Л. Облік поточних біологічних активів / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. – № 8. – С. 42–48.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.