СИСТЕМА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Наталія Сарай

Анотація


Визначено основні умови забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Доведено, що основними передумовами конкурентоспроможності підприємства будь-якої форми власності є: застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту; забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, управління; застосування сучасних методів дослідження й розробок (програмно-цільове планування, теорія прийняття рішень тощо); розгляд взаємозв’язків функцій управління будь-яким процесом на всіх стадіях життєвого циклу об’єкта; формування системи заходів із забезпечення конкурентоспроможності різних об’єктів. Обґрунтовано, що у якості чинників-симптомів конкурентоспроможності виступають її фактори – явища та процеси виробничо-господарської діяльності підприємства і соціально-економічного життя суспільства, які викликають зміну рівня конкурентоспроможності організації. Доведено, що управління конкурентоспроможністю підприємства – це забезпечення оптимального співвідношення складових елементів (факторів) конкурентоспроможності в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності.  Досліджено класифікаційні ознаки чинників конкурентоспроможності, розглянуто фактори зовнішнього та внутрішнього середовища та визначено систему факторів конкурентоспроможності суб’єктів малого і середнього бізнесу Тернопільської області. Узагальнено наукові підходи щодо класифікації факторів конкурентоспроможності. Систематизовано за групами перелік факторів конкурентоспроможності підприємства, зокрема, виділено наступні групи факторів: техніко-технологічна, організаційно-управлінська, фінансово-економічна, соціально-психологічна, природно-географічна і транспортна, екологічна, галузева, ринкова.

The basic conditions for ensuring the competitiveness of the enterprise are determined. It is proved that the main preconditions of the competitiveness of an enterprise of any form of ownership are: application of scientific approaches to strategic management; ensuring unity of the development the technology, economics, management; application of modern methods of research and development (program-targeted planning, decision-making theory, etc.); consideration of the relationship of managerial functions by any process at all stages of the life cycle of the object; formation of the system of measures to ensure the competitiveness of various objects. It is substantiated that as factors-symptoms of competitiveness are its factors - phenomena and processes of production and economic activity of the enterprise and socio-economic life of society, which cause a change in the level of competitiveness of the organization. It is proved that the management of enterprise competitiveness is to ensure optimal correlation of components (factors) of competitiveness in the process of implementation of production and economic activity. The classification signs of competitiveness factors are investigated, factors of the external and internal environment are considered, and the system of factors of competitiveness of subjects of small and medium business of Ternopil region is determined. The scientific approaches to the classification of factors of competitiveness are generalized. The list of factors of competitiveness of the enterprise is systematized in groups, in particular, the following groups of factors are distinguished: techno-technological, organizational-managerial, financial-economic, social-psychological, naturalgeographical and transport, ecological, branch, market.


Ключові слова


конкурентоспроможність підприємства; зовнішнє середовище; внутрішнє середовище; фактори конкурентоспроможності; the competitiveness of the enterprise; the external environment; the internal environment; factors of competitiveness

Повний текст:

PDF

Посилання


Драган О. І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти : монографія / О. І. Драган. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 160 с.

Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учебное пособие / П. С. Завьялов. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 496 с.

Кадирус І. Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають / І. Г. Кадирус // Ефективна економіка. – 2014. – № 5. – С. 24-28.

Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового. – Одеса : Атлант, 2013.–470 с.

Криворотов В. В. Принцыпы и факторы построения системы показателей конкурентоспособности предприятия / В. В. Криворотов // «Проблемы совремнной экономики» – 2004. – № 1-2 (9-10).

Мануйлович Ю. М. Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Ю. М. Мануйлович // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?C21CO.

Савчук С. И. Основы теории конкурентоспособности / Савчук С. И. – Мариуполь, 2007. – 520 с.

Сарай Н. І. Економічна діагностика : навчальний посібник / Н. І. Сарай. – Тернопіль : Крок, 2015. – 164 с.

Чумак Л. Ф. Фактори впливу на формування конкурентоспроможного потенціалу підприємств / Л. Ф. Чумак // Экономика и управление. – № 1. – 2013. – С. 62-69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.