ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Дарія Берницька

Анотація


У статті узагальнено підходи різних вчених до визначення джерел формування конкурентних переваг. Визначено базис загальної конкурентної переваги підприємства – внутрішні конкурентні переваги, які відображають потенціал досягнення підприємством своїх конкурентних позицій. Зовнішні конкурентні переваги, з одного боку, орієнтують підприємство на розвиток та використання тих чи інших внутрішніх переваг, а з іншого – забезпечують йому стійкі конкурентні позиції, оскільки орієнтують на цілеспрямоване задоволення потреб конкретної групи споживачів. Конкретизовано, що процес формування конкурентних переваг підприємства починається з ідеї її створення шляхом визначення відповідного джерела під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, між якими існує тісний взаємозв’язок. Установлено, що перелік джерел створення конкурентної переваги достатньо великий та різноманітний, проте важливим фактором забезпечення конкурентної переваги підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках є співвідношення ціни й якості. Доведено, що успішне формування конкурентних переваг повинне базуватися на якісному, кількісному та вартісному підходах за рахунок розвитку якісних і кількісних характеристик процесу або продукції.


The article sums up approaches of different scientists to determine the sources’ formation of competitive advantages. The basis of the general competitive advantage of the enterprise is determined - internal competitive advantages, which reflect the potential of the enterprise to achieve its competitive positions. External competitive advantages, on the one hand, orient the enterprise to develop and use different internal advantages, but on the other -provide it with stable competitive positions, since they are oriented towards the purposeful satisfaction of a specific group of consumers’ needs. It is specified that the process of forming competitive advantages of an enterprise begins with the idea of its creation by determining the appropriate source under the influence of internal and external factors, between which there is a close relationship. It has been established that the list of sources of competitive advantage is quite large and varied, but an important factor in ensuring the competitive advantage of the company in the domestic and foreign markets is the correlation of price and quality. It has been proven that the successful formation of competitive advantages should be based on qualitative, quantitative and cost approaches through the development of qualitative and quantitative characteristics of the process or products.


Ключові слова


конкурентна перевага; джерела формування; зовнішні фактори забезпечення конкурентної переваги; ціна; competitive advantage; sources of formation; external factors of providing competitive advantage; internal factors of providing competitive advantage

Повний текст:

PDF

Посилання


Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. – М. : ОАО «Типография НОВОСТИ», 2000. – 459 с.

Берницька Д. І. Стратегія підприємства : навч. посіб. / Д. І. Берницька. – Тернопіль : Крок, – 2012. – 213 с.

Берницька Д. І. Розвиток конкурентних переваг підприємства з урахуванням факторів зовнішнього і внутрішнього середовища / Д. І. Берницька Матеріали ХІХ міжнародно практичної конференції Теорія і практика сучасної економіки Черкаси : ЧДТУ, 2018. – C. 22-25. – Режим доступу : https://chdtu.edu.ua/feu/keu/conferences/item/11254-materialy-khikh-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi-teoriya-i-praktyka-suchasnoyi-ekonomiky-2018.

Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с.

Конкурентні переваги підприємства: оцінка формування та розвиток : монографія / [Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, О. Ю. Іванова]. – Х. : ВД «ІЖЕК», 2008. – 352 с.

Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового. – Одеса : Атлант, 2013. – 470 с.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер : пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. – СПб. : Питер, 2005. – 464 с.

Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен. – СПб. : Питер, 2007. – 800 с.

Лігоненко Л. О. Підприємство в умовах глобалізації: усвідомлення нових реалій / Л. О. Лігоненко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. / відп. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2005. – 310 с.

Портер М. Конкуренция / М. Портер : пер. с англ. – М. : Вильямс, 2005. – 608 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.