ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗОН ГУСЯТИНСЬКО-CАТАНІВСЬКОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО РАЙОНУ

Марія Горун

Анотація


У статті розглянуті екологічні детермінанти розвитку курортних територій та деякі методичні підходи до визначення суті та компонентів територіально-рекреаційних систем лікувального типу, а також функціонального зонування території рекреаційного району на основі наявних природних, соціально-економічних та історико-культурних рекреаційно-туристичних ресурсів. У статті запропоновано та обґрунтовано наступне функціональне зонування рекреаційного району: 1) зона оздоровчо-лікувальної рекреації; 2) зона оздоровчо-відпочинкової рекреації; 3) зона відпочинкової рекреації.


The article deals with the e environmental aspects of the development of resort areas and іome methodological going near determining of essence and components of the territorial and recreation systems of curative type, and functional zoning of recreation district on the basis of present natural, sociallyte and economic and historical and cultural reactional resources are examined. In the article the next functional zoning of recreational district is offered and reasonable : 1) zone of health and curative recreation; 2) zones of recreation of health rest; 3) zones of recreation of rest.


Ключові слова


санаторно-курортна зона; екологія; територіально-рекреаційна система; рекреаційний район; функціональне зонування; sanatorium and resort zone; ecology; territorial recreation systems; recreation region; functional zoning; recreational load

Повний текст:

PDF

Посилання


Габчак Н. Курортно-рекреаційні зони Закарпаття: обґрунтування сутності та складових формування / Н. Габчак // Вісник Львів. ун-ту. Серія : міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 54–58.

Гірськолижний курорт «Буковель» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bukovel.com.

Іванунік В. О. Оцінка рекреаційно-туристичної атрактивності території (на прикладі Чернівецької області) : автореф. дис. на здобутя наукового ступеня канд. геогр. наук : 11.00.11 / Віталій Олександрович Іванунік. – Чернівці, 2009. – 20 c.

Коробейникова Я. С. Екологічні проблеми територій туристичних дестинацій [Текст] / Я. С. Коробейникова // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : наук.-техніч. журнал. – 2013. – № 1 (7). – С. 91–94.

Коробейникова Я. С., Мурава Ю. І. Інновації в туризмі в контексті збалансованого розвитку територій туристичних дестинації / Я. С. Коробейникова, Ю. І. Мурава // Географія і туризм : наук. збірник / ред. кол. Я. Б. Олійник (відп. ред. та інші). – К. : Альтерпрес, 2013. – Вип. 24. – С. 52–60.

Красовський Є. В. Аспекти енергозбереження у проектах готелів / Є. В. Красовський // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2015. – № 1. – С. 173–179. – URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2015_1_30.

Методические рекомендации по районной планировке курортных местностей в Украинской ССР. – К. : Будівельник, 1969. − 134 с.

Мироненко Н. С. Рекреаційна географія : [навч. посіб.] / Н. С. Мироненко, І. Т. Твердохлєбов. – М. : вид-во МГУ, 1981. – 207 с.

Недашковская Н. Ю. Рекреационная система Советских Карпат / Н. Ю. Недашковская. – К. : Вища школа, 1983. – 117 с.

Слі Б. Інтеграція у галузеву політику питань збереження біологічного та ландшафтного різноманіття: розвиток екологічного туризму в Україні. [Текст] / Б. Слі // Збереження і моніторинг біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні. – К. – 2000. – C. 59–67.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.