ЕКОЛОГІЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Галина Пиріг

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність екологічної паспортизації об’єктів та територій як важливого засобу у формуванні природоохоронних заходів. На основі екологічного паспорту проаналізовано небезпечні об’єкти у Тернопільській області та окреслено обсяги шкідливих викидів у кількісному вимірі. Досліджено причини подальшого погіршення екологічної ситуації та напрями її покращення. Запропоновано поетап ні кроки щодо використання екологічного паспорту території в процесі покращення екологічної безпеки території.


The article substantiates the necessity of ecological certification of objects and territories as an important means in the formation of environmental measures. On the basis of the environmental passport, hazardous objects were analyzed in the Ternopil region and the volume of harmful emissions in the quantitative measurement was outlined. The reasons of further deterioration of the ecological situation and directions of its improvement are investigated. Staged steps to use the ecological passport of the territory in the process of improving the ecological safety of the territory are offered.


Ключові слова


екологічна паспортизація; екологічна безпека; екологічний паспорт; природокористування; ecological certification; ecological safety; ecological passport; nature management

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарук В. Національна екологічна безпека та екологічна паспортизація водних об’єктів / В. Гончарук, Г. Білявський, М. Ковальов, Г. Рубцов // Вісник Національної Академії наук України. –2009. – № 5. – С. 22–29. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ujrn/vnanu_2009_5_4.

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (1992 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

Екологічний паспорт Тернопільської області [Електронний ресурс]. – Тернопіль, 2017. – Режим доступу : http://ecoternopil.gov.ua/images/Stan_dovkillya/ecopasport2017.pdf.

Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Ю. І. Гайда [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – 392 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2157.

Строкаль В. П. Екологічна паспортизація об’єктів господарювання за типами природокористування: теоретичне обґрунтування / Строкаль В. П. // Вісник ХНАУ – 2013. – № 2. – С. 247–256. – Режим доступу : http://ecoternopil.gov.ua/index.php/stan-dovkillya/ekopasport.

Пиріг Г. І. Розвиток «зеленого виробництва» як фактор покращення екологічної безпеки населення / Пиріг Г. І., Крупка А. Я. // Цифрова економіка: тренди та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Тернопіль, 25 жовтня 2018 р.]. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2018. – С. 193–195. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32279.

Размєтаєв С. В. Екологічний паспорт. Екологічна енциклопедія : у 3 т. / редколегія : А. В. Толстоухов [та ін.] – К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – 325 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.