РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

Михайло Федірко, Юлія Кривохижа

Анотація


Досліджено регіональні аспекти тарифного регулювання підприємств комунальної теплоенергетики. Визначено підходи до формування тарифів на регіональному рівні. Проаналізовано економічну ефективність тарифної політики з урахуванням повноважень органів місцевого самоврядування. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення тарифної політики.


The regional aspects of tariff regulation of municipal heat and power enterprises are investigated. The approaches to the formation of tariffs at the regional level are determined. The economic efficiency of tariff policy taking into account the powers of local self-government bodies is analyzed. Recommendations for improving tariff policy are developed.


Ключові слова


тарифна політика; підприємства комунальної теплоенергетики; система тарифного регулювання; органи місцевого самоврядування; tariff policy; enterprises of municipal heat and power engineering; system of tariff regulation; local government bodies

Повний текст:

PDF

Посилання


Про теплопостачання : Закон України від 2 червня 2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2633-ІV– ст. 373.

Про порядок формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води : постанова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24 березня 2016 р. №377.

Микитюк П. П. Методичні підходи до формування тарифної політики виробництва теплової енергії в умовах мультипаливного режиму / П. П. Микитюк, М. М. Федірко // Економічний аналіз. – 2018 – Том 28. № 1. – С. 79-86.

Брич В. Розбудова ринку енергосервісних послуг: світовий досвід та українські реалії / В. Брич, М. Федірко, Л. Франчук, В. Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету – 2017р.– С. 7–20.

Лапыгин Ю. Н. Системное управление организацией – М. : МГУЭСИ, ВлГУ, ВИБ, 2002. – 180 с.

Д. Марка, К. Мак Гоуэн. Методология структурного анализа и проектирования : Пер. с англ. – М. : ГМП «Первая образцовая типография», 1993. – 240 с.

Марченко, Е. М. Механизм тарифного регулирования в теплоснабжении : монографія / Е. М. Марченко, Ж. А. Захарова, П. Н. Захаров ; Владим. гос. ун-т. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2005. – 128 с.

Инякин В. Н. Обеспечение стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства / В. Н. Инякин // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия : экономическая. – 2006. – Выпуск 30(114).– С. 132–139.

Кравцова Л. B. Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство : дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил i регіональна економіка» / Любов Bіктopівнa Кравцова. –Донецьк : Донецький університет економіки та права, 2006. – 163 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.