СТВОРЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНДАУМЕНТ-ФОНДІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Петро Бабій

Анотація


У статті розглянуто сучасні умови розвитку наукового простору та доведено, що освітня система – це ключовий фактор, який забезпечує соціально-економічну стійкість держави, створює основу її інтелектуально-інноваційного та науково-технічного прогресу. Встановлено, що інтеграційні процеси у світовому економічному просторі виступають балансиром економічної глобалізації та інтелектуальною платформою функціонування і розвитку національних соціально-економічних систем. З’ясовано, що недостатність фінансування спонукає сферу вищої освіти до пошуку сучасних моделей додаткового фінансування. Обгрунтовано, що багатоканальне фінансування освіти та науки стає тенденцією, яка формується на бюджетних та позабюджетних джерелах. Досліджено, що ключовою позицією позабюджетних джерел фінансування є створення цільового фонду з метою фінансування загальнонаціональних науково-освітніх проектів.

 


The article considers modern conditions of the development of the scientific space and proved that the educational system is a key factor that ensures socio-economic stability of the state, creates the basis for its intellectual and innovation and scientific and technological progress. It has been established that integration processes in the world economic space serve as a balancer of economic globalization and an intellectual platform for the functioning and development of national socio-economic systems. It has been found that the lack of funding prompts higher education to find modern supplementary financing models. It is substantiated that multi-channel financing of education and science is a trend that is formed on budget and extrabudgetary sources. It was investigated that the key position of extrabudgetary sources of funding is the creation of a trust fund to fund nationwide scientific and educational projects.


Ключові слова


ендаумент-фонд; позабюджетне фінансування; людський капітал; цільовий капітал; фандрайзинг; endowment fund; extrabudgetary financing; human capital; target capital; fundraising

Повний текст:

PDF

Посилання


http://iirfund.org/about/endowment/.

http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/download/19016/16681.

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/11/132.pdf.

http://iirfund.org/about/history/.

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.