ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Дмитро Шушпанов

Анотація


На підставі даних офіційної статистики та результатів авторського соціологічного дослідження оцінено сучасний стан атмосферного повітря в Україні. Методом логістичної регресії виявлено залежність між станом здоров’я українського населення (шанси мати/не мати хронічне захворювання) та чистотою атмосферного повітря. Виокремлено основні причини смертності, викликані забрудненням повітря. Виявлено ризики для здоров’я населення, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища, визначено ступінь їх негативного впливу, у т. ч. за регіонами розрізі. Окреслені шляхи зменшення негативного впливу забруднення атмосферного повітря.

 

Based on the official statistics and the results of the author's sociological research, the current state of atmospheric air in Ukraine is estimated. By the method of logistic regression, the dependence between the state of health of the Ukrainian population (chances of having / not having a chronic disease) and the purity of atmospheric air is revealed. The main causes of death caused by air pollution are identified. Risks to public health related to environmental pollution have been identified, the degree of their adverse effects has been determined, incl. in the regional context. These ways of reducing the negative impact of air pollution.


Ключові слова


детермінанти; здоров’я населення; захворюваність; смертність; екологія; атмосферне повітря; determinants; population of health; morbidity; mortality; ecology; atmospheric air

Повний текст:

PDF

Посилання


Антипкін Ю. Г. Вплив факторів навколишнього середовища на стан здоров’я дітей раннього віку / Ю. Г. Антипкін //Перинатология и педиатрия. – 2012. – №. 1. – С. 49.

Батлук В. А. Рівень забруднення атмосферного повітря та його вплив на стан здоровя населення України / В. А. Батлук, Е. В. Романцов, Н. М. Параняк // Збірник наукових праць „Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2010. – № 52. – С. 205–210.

Безруков В. В. Сравнительная оценка влияния экологических, демографических и социально-экономических факторов на смертность в Украине // Население. – 2004. – Т. 19. – № 24. – С. 39.

Всесвітня організація охорони здоров’я : Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.who.int/gho/en/.

Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вид. 3. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 560 с.

Державний заклад Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров'я України: Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://medstat.gov.ua/ukr/main.html.

Довкілля України за 2016 рік [Електронний ресурс] : Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2017/zb/11/ zb_du2016pdf.zip.

Загрязняющие вещества и их влияние на здоровье человека [Електронний ресурс] / Экологический сайт Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова. – Режим доступу : https://eco.psu.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=78:2012–04–26–08–31–19&catid=36:2012–04–26–08–24–22&Itemid=2.

Клименко В. Г. Забруднення атмосферного повітря : метод. розробка для студ-екол. / В. Г. Клименко, О. Ю. Цигічко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 26 с.

Міжнародне агентство ВООЗ з вивчення раку [Електронний ресурс] : Офіційний сайт. – Режим доступу : https://www.iarc.fr.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році. – К. : МЕПР України, ФОП Грінь Д. С. – 2016. – 350 с.

Николайкин Н. И. Экология : учеб. для вузов / Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова. – 3-е изд., стер. – М. : Дрофа. – 2004. – 621 с.

Регіональний людський розвиток : стат. бюл. / Держкомстат України ; відпов. за вип. О. О. Кармазіна. – К., 2014. – 63 с.

Рингач Н. О. Соціальні нерівності, ризики навколишнього середовища та здоров’я / Н. О. Рингач // Україна. Здоров’я націі. – 2013. – № 1.

Шушпанов Д. Г. Соціально-економічні детермінанти здоров’я населення : концептуальні основи дослідження / Д. Г. Шушпанов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. – 2015. – № 3(71). – С. 28–37.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. –516 с.

Different perspectives for assigning weights to determinants of health [Electronic resource] / B. Booske [et al.]. – Available at : https://uwphi.pophealth.wisc.edu/publications/other/different–perspectives–for–assigning–weights–to–determinants–of–health.pdf.

European health for all database (HFA–DB) WHO/Europe [Electronic resource. – Available at : http://data.euro.who.int/hfadb/shell_en.html.

Health Equity and the Social Determinants of Health : A Role for the Medical Profession [Electronic resource]. – Available at : https://www.cma.ca/assets/assets–library/document/en/advocacy/ pd13–03–e.pdf.

McGinnis J. M. The case for more active policy attention to health promotion / J. M. McGinnis, P. Williams–Russo, J. R. Knikman // Health Affairs. – 2002. – V. 21. – n. 2. – P. 78–93.

Prьss–Ьstьn A. Towards an estimate of the environmental burden of disease [Electronic resource] /A. Prьss–Ьstьn, C. Corvalбn. – WHO, 2006. – Available at : http://www.who.int/ quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.