ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ

Назар Литвин

Анотація


Модель оцінки компетенцій працівників лежить в основі багатьох бізнес-процесів щодо роботи з персоналом. Вона дає змогу визначити здатність співробітників досягати поставлених цілей, побачити окупність витрат на персонал. У роботі описана система побудови оцінки співробітників у ТОВ «Уніплит», яка охоплює кілька етапів і дозволяє отримати цінну інформацію про людський ресурс компанії. Досліджено вплив оцінки персоналу на ефективність діяльності організації. Основна увага приділена визначенню критеріїв оцінки персоналу, формулюванню змісту компетенцій, які потрібні працівникові для успішного виконання посадових обов’язків. На базі проведеного аналізу ми сформували модель оцінки персоналу, що є взаємозв’язаною системою оцінки особистісних показників (а саме оцінки результативності і оцінки рівня розвитку компетенцій працівника), моделювали алгоритм визначення інтегрованої оцінки, а також описали риклади компетенцій і запропонували практичні рекомендації щодо астосування даного алгоритму в ТОВ «Уніплит».

 

 

A model of estimation of competences of workers is the basis of many business processes on work with a personnel. This model allows to define ability of employees to arrive at the put aims, see recoupment of charges on a personnel. In-process the described system of construction of estimation of employees is on LTD « Uniplyt ». This system includes a few stages and allows to get valuable information about the human resource of company. Influence of estimation of personnel is investigational on efficiency of activity of organization. Basic attention is spared to determination of criteria of estimation of personnel, formulation of maintenance of competences that need to the worker for successful implementation to them of position requirements. On the base of the conducted analysis we formed a model the estimations of personnel, that are the associate system of estimation of personality indexes (namely estimations of effectiveness and estimation of level of development of competences of worker), modeled the algorithm of determination of the integrated estimation, and also described the examples of competences and practical recommendations offered in relation to application of this algorithm on LTD «Uniplyt».


Ключові слова


інтерв’ю щодо компетенцій; компетенції; компетентнісний підхід; критерії оцінки персоналу; модель компетенцій; оцінка персоналу; персонал; interview for to the competences; competences; competence-based approach; criteria of estimation of personnel

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л. В. Управління персоналом : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2011. – 471 с.

Балезина Т. Компетенции / Материалы 19 конференции менеджеров по персоналу. – 2008. – С. 113-118.

Гордеев М., Московчук М., Соболев М. Компетенции : спекуляция или необходимость / Персонал-Микс, 2004. – №4. – С. 18-26.

Спенсер Л. М. Компетенции на роботе / Л. М. Спенсер, С. М. Спенсер. Пер. с англ. – М. : НІРРО, 2005. – 384 с.

Офіційний сайт ТОВ «Уніплит» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uniplyt.com.ua/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.