МОТИВАЦІЯ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

Володимир Хориняк

Анотація


У статті розглянуто сукупність процесів та охарактеризовано механізм реалізації мотиваційної складової, як одного з багатьох чинників забезпечення розвитку персоналу на виробничих підприємствах, зокрема підприємствах світлотехнічної галузі промисловості України. Проаналізовано економічні показники підприємств світлотехнічної галузі. Розглянуто механізми забезпечення мотиваційних процесів, їх реалізацію на цих підприємствах, ефективні шляхи забезпечення мотиваційного чинника, як одного з багатьох, що впливають на забезпечення розвитку персоналу на підприємстві. Запропоновано заходи щодо активні-шого впровадження та реалізації мотиваційних процесів, їх видів, поєднання й інструментів їх вирішення, які безпосередньо впливають та визначають ступінь забезпечення розвитку персоналу підприємств. Реалізація мотиваційних процесів певною мірою залежить від ефективності економічних показників діяльності підприємств світлотехнічної галузі. В умовах сьогодення процес забезпечення розвитку персоналу на цих підприємствах є важливим завданням перед суб’єктом господарювання. Пошук додаткових мотивацій для персоналу дасть змогу наповнити мотиваційний пакет, що позитивно відобразиться на процесі забезпечення розвитку персоналу.

 


The article deals with a set of processes and describes the mechanism of implementation of the motivational component, as one of many factors for ensuring the development of personnel at manufacturing enterprises, in particular, enterprises of the light engineering industry of Ukraine. The economic indicators of the lighting industry enterprises are analyzed. Mechanisms of providing of motivational processes, their realization at these enterprises, effective ways of providing of motivational factor as one of the many that influence development of personnel at the enterprise are considered. Proposed measures for more active implementation and implementation of motivational processes, their types, combination and tools for their solution, which directly influence and determine the degree of ensuring the development of personnel of nterprises. The implementation of motivational processes to a certain extent depends on the effectiveness of economic indicators of the enterprises lighting industry. In the current conditions, the process of providing personnel development at these enterprises is an important task before the subject of management. Finding additional motivations for staff will allow you to fill out a motivational package that will positively affect the process of staff development.


Ключові слова


мотивація персоналу; забезпечення розвитку персоналу; забезпечення мотиваційних процесів; motivation of personnel; provision of personnel development; provision of motivational processes

Повний текст:

PDF

Посилання


Гайдученко С. О. Тексти лекцій з навчальної дисципліни Мотивація персоналу / Менеджмент організацій і адміністрування : навч. матер. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 111 с. – С. 5.

Труш Ю. Л., Гриценко А. О. Мотивація персоналу на підприємствах в сучасних умовах господарювання / Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2016. – № 2 (177). – С. 98–101.

Колот А. М. Мотивація та соціальний захист персоналу : моногр. / за заг. редакцією д. е. н., проф. А. Г. Бабенка. – Дніпропетровськ, Дніпропетр. держ. фінанс. акад., 2011. – 400 с. – С. 51.

Болтянська Л. О., Андреева Л. О., Лисак О. І. / Економіка підприємства : навчальний посібник / Л. О. Болтянська, Л. О. Андреева, О. І. Лисак. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 с. – С. 388.

Звітність світлотехнічних підприємств Корпорації ВАТРА за період 2015–2017 рр.

Хориняк В. Г. Стабільність персоналу підприємств як результат ефективності забезпечення розвитку персоналу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – Вип.21. – С. 126-136.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.