ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

Галина Баб'як

Анотація


Стаття присвячена проблемам удосконалення технологій відбору персоналу. В ній зазначено, що найважливішою проблемою формування кадрового потенціалу працівників є визначення і застосування кадрових технологій. За допомогою кадрових технологій впливають на кадровий потенціал працівників. Нині під час відбору кандидатів на вакантну посаду застосовують застрілі методи, котрі не дають дієвого результату. Тому в сучасних організаціях необхідно приділяти належну увагу відбору персоналу. У статті наголошено, що першочерговими завданнями підвищення ефективності функціонування виконавчих та управлінських структур є укомплектування їх працівниками, котрі мають необхідні якості, щоб успішно володіти обраною професією, створення системи, яка дає змогу зберігати і розвивати їх працездатність, а також надійність. Для виконання таких завдань необхідні періодичний контроль функціонального стану працівника і визначення об'єктивних критеріїв, що характеризують якісний склад таких підрозділів та органів. У статті досліджено систему відбору персоналу. Проаналізовано ефективність чинної системи відбору. Розроблено заходи щодо вдосконалення системи відбору персоналу. Для удосконалення цієї системи на підприємстві перед співбесідою з менеджером з відбору запропоновано ввести такий метод відбору персоналу як «групова співбесіда». Важливим кроком в процесі забезпечення підприємства (організації) є відбір кандидатів, які зможуть там результативно працювати. Тому розроблення системи відбору стає однією з найважливіших складових загальної системи управління. У статті наголошено, що професійне та висококваліфіковане виконання роботи з відбору персоналу згодом позитивно позначиться на зниженні плинності кадрів, більшій задоволеності працівників службою та, як результат, більшій ефективності організації.

 


The article is devoted to problems of improving to technology of staff selection. This article states that the most important problem of formation of personnel potential employees is the definition and using of HR technology. The impact on staff potential of employees is exercised by means of HR technologies. During the selection of candidates for a vacant position, obsolete methods are used which do not give an effective result for today. That is why, modern organizations should pay due attention to the selection of staff. The primary tasks of increasing the efficiency of the functioning of executive and management structures is to equip them with workers who have the necessary qualities to successfully own the chosen profession, the creation of a system that allows them to maintain and develop their working capacity, as well as reliability. To perform these tasks, we need to periodic control of the employee's functional status and to definition of objective criteria, which characterize the qualitative composition of units. In this article the staff selection system have been explored. An analysis of the effectiveness of the existing selection system have been carried out. Measures to improve of staff selection system
have been developed. For improving selection system at the enterprises we propose the introduction of a method of selection of staff, which called “group interview”. An important step in the process of providing enterprise workforce is the selection of candidates, who will be able to work effectively there. Therefore, the development of the selection system is one of the most important components of the overall management system. The article states that the professional performance of the selection of staff will positively affect the reduction of staff turnover, the greater satisfaction of employees with the service, as a result, greater efficiency of the organization.


Ключові слова


відбір персоналу; найм персоналу; технології управління персоналом; кадровий менеджмент; кадрова служба; selection of staff; hiring of staff; HR technology; staff management; staff service; staff reserve

Повний текст:

PDF

Посилання


Баб’як Г. До питання про можливості застосування зарубіжного досвіду організації формування персоналу в Україні /Г. Баб’як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – Вип. 21. – С. 92–97.

Баб’як Г. Відбір персоналу як елемент системи технологій управління персоналом / Г. Баб’як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 114–120.

Бокшицкая Е. Управление персоналом международной компании : (cтратегии, опыт) / Е. Бокшицкая // Менеджер по персоналу. – 2008. – № 5. – С. 10–16.

Качан Є. П. Забезпечення кадрами – запорука ефективної діяльності промислових підприємств регіону / Є. П. Качан // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми ефективного використання професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України». – Київ, 2008. – Т. 2. – С. 129-132.

Купер Д. Отбор и найм персонала : технологии тестирования и оценки : пер. с англ. / Д. Купер, И. Т. Робертсон, Г. Тинлайн. – М. : Вершина, 2005. – 325 с.

Островерхов В. Підвищення конкурентоспроможності управління персоналом як напрям інноваційної діяльності підприємства / В. Островерхов //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – Вип. 19. – С. 100–110.

Робертс Г. Рекрутмент и отбор : подход, осн. на компетенциях : Учебник : пер. с англ. / Г. Робертс. – М., 2005. – С. 113 с.

Illiash I. Modern methodical approaches to design the HR-management system of enterprises / Irina Illiash // Scientific and educational periodical jornal «The Genesis of Genius». – Geneva, Switzerland, December 2015. – #5. – Volume 1. – p. 147. – P. 21–23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.