ЦІННОСТІ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ПРАЦІ

Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар

Анотація


У статті досліджено цінності, їх класифікацію та вплив на результати праці. З’ясовано місце цінностей у створенні ефективної системи управління персоналом. Висвіт-лено роль особистості у процесі управління персоналом. Розкрито основні риси особистості, які впливають на її поведінку: інтерналізм, екстерналізм, авторитаризм, макіавеллізм, орієнтація на досягнення, схильність до ризику. Визначено найважливі цінності (економічні, соціальні, естетичні, теоретичні, релігійні, політичні), що формують поведінку людини в організації. Встановлено, що першочерговими детермінантами поведінки людини та її результату праці є особисті якості людини, середовище, інтереси, настанови, потреби людини, соціальний стан і статус, попередній досвід, цілі, спрямованість людини і бажання навчатися. Виділено найтиповіші відносини індивіда в організації: задоволеність роботою; зацікавленість роботою; організаційне зобов’язання – орієнтація індивіда на організацію в межах ідентифікації себе з нею та почуття незалежності й відданості; пошуки скорочення дисонансу – намагання зменшити суперечність між життєвою позицією і поведінкою індивіда. Акцентовано увагу на тих цінностях, які є пріоритетними у повсякденній життєдіяльності.

 


The article examines the values, their classification and the impact on the results of labor. The place of values in the creation of an effective system of personnel management is determined. The role of personality in the process of personnel management is highlighted. The main features of the personality that influence its behavior are revealed: internalize, externalism, authoritarianism, Machiavelli’s, orientation towards achievement, predisposition to risk. The most important values (economic, social, aesthetic, theoretical, religious, political) that form the behavior of a person in an organization are determined. It was established that the primary determinants of human behavior and its outcome are personal qualities of a person, environment, interests, guidelines, human needs, social status and status, previous experience, goals, human orientation and desire to study.
The most typical relations of the individual in the organization are distinguished: job satisfaction; interest in work; organizational commitment - orientation of the individual to the organization within the framework of identifying oneself with her and feeling of independence and loyalty; the search for the reduction of dissonance - an attempt to reduce the contradiction between the life position and the behavior of the individual. The emphasis is on those values that are the priority in everyday life.


Ключові слова


організація; персонал; особистість; поведінка; цінності; індивідуум; риси; детермінанти; роботодавець; управління персоналом; organization; personnel; personality; behavior; values; individual; features; determinants; employer; personnel management

Повний текст:

PDF

Посилання


Власова А. М., Савчук Л. М., Савінова В. Б. Організаційна поведінка: навч. посіб. – К. : КНЕУ, 1998. – 96 с.

Качан Є. П. Сутність компетентністного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів / Є. П. Качан, Н. М. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Науковий журнал, ТНЕУ, 2012. – Вип. 17. – С. 49–55.

Організаційна поведінка : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. М. Савчук, Н. Ю. Бутенко, А. М. Власова та ін. – К. : КНЕУ, 2001. – 249 с.

Пушкар З. М., Пушкар Б. Т. Кадровий менеджмент : Навчальний посібник / З. М. Пушкар, Б. Т. Пушкар. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2017. – 210 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.