СИСТЕМА РЕГУЛЯРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Олександра Марцінковська, Тетяна Бутинська

Анотація


Проаналізовано підходи до регулярного менеджменту зарубіжних і українських науковців. Розглянуто властивості та принципи регулярного менеджменту. Визначено основні завдання регулярного менеджменту, а саме: розмежування повноважень за посадами, впровадження у практику управління підприємством системи збалансованих показників, адекватних цілям організації та власника, впровадження системи планування, побудова ефективної системи мотивації. Окреслено переваги застосування регулярного менеджмен-ту: економію робочого часу як керівника, так і співробітників; можливість здійснювати груповий та індивідуальний контроль, поліпшення дисципліни співробітників; напрацювання навичок командної взаємодії та підвищення почуття приналежності до організації. Наведе-но приклади дієвого застосування регулярного менеджменту зарубіжними компаніями, що працюють в Україні. Запропонований алгоритм дій переходу на систему регулярного менеджменту.

 

 

Approaches to the regular management of foreign and Ukrainian scholars are analyzed. Properties and principles of regular management are considered. The main tasks of the regular management are defined, namely: the division of powers by positions, the introduction of a system of balanced indicators, appropriate to the goals of the organization and the owner, the implementation of the planning system, the construction of an effective motivational system. The advantages of using regular management are outlined: saving of working time, both manager and employees; possibility to carry out group and individual control, improvement of discipline of employees; working out team interaction skills and increasing the sense of belonging to the organization. Examples of effective usage of regular management by foreign companies operating in Ukraine are given. The algorithm for the transition to a system of regular management is proposed.


Ключові слова


регулярний менеджмент; ефективність системи управління; підприємницька діяльність; вітчизняні підприємства; алгоритм дій; regular management; management system efficiency; entrepreneurial activity; domestic enterprises; algorithm of actions

Повний текст:

PDF

Посилання


Альтшулер И. Что такое регулярный менеджмент? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://altshuler.ru/error404/biznes-stati-i-doklady/chto-takoe-regulyarnyjmenedzhment/.

Гумилова А. Регулярный менеджмент, или Как отладить работу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.b17.ru/article/regular_management/.

Севастьянов Е. Как внедрить регулярный менеджмент в своей компании (часть 1): Подготовка, цели, риск «массовый отток персонала» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://openstud.ru/blog/for-businessmen/regular-management-targets/.

Фелипов Е. Регулярный менеджмент эффективная технология управления. 2010 год. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prorekrut.ru/pages/210/.

Фридман А. Вы или вас : профессиональная эксплуатация подчиненных — М. : Добрая книга, 2010. – 496 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.