МІСЦЕ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ПІДВИЩЕННІ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Світлана Прохоровська

Анотація


У статті досліджено роль заробітної плати в підвищенні трудової активності працівників. Виділено об’єктивні та суб’єктивні показники трудової активності та вивчено форми її прояву на рівні підприємства. Доведено, що важливе місце у підвищенні трудової активності працівників належить матеріальному стимулюванню і заробітній платі. З’ясовано, що при побудові системи матеріального стимулювання служба персоналу має активно взаємодіяти з фінансовими підрозділами і керівництвом компанії, щоб забезпечити реалізацію засад оплати праці працівників. Визначено умови справедливої оплати праці. Встановлено, що на трудову активність персоналу впливають розмір доходів населення та їх розподіл.

 


In the article the role of salary is investigationalin the increase of labour activity of workers. The objectiveand subjective indexes of labour activity are distinguishedand the forms of her display are studied at the level of enterprise. It is well-proven that an important place in the increase of labour activity of workers belongs to material stimulation and salary. It is found out, that at the construction of the system of material stimulation service of personnel must actively cooperate with financial subdivisions and company management, to provide realization of principles of remuneration of labour workers. The terms of just payment of labour are certain. It is set thatthe size of profits of population and their distributionin fluence on the labour activity of personnel.


Ключові слова


гідна зарплата; доходи; заробітна плата; мотивація праці; оплата праці; стимулювання праці; трудова активніть працівника; deserving salary; profits; salary; motivation of abour; remuneration of abour; stimulation of labour; labour activity worker

Повний текст:

PDF

Посилання


Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк . – К. : КНЕУ, 2011. – 397 с.

Прохоровська С. А. Вплив заробітної плати на відтворення та використання трудового потенціалу / С. А. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 83–85.

Прохоровська С. А. Значення доходів у процесі розвитку трудового потенціалу регіону / С. А. Прохоровська // Соціально-трудова сфера : теорія і практика. [зб. наук. праць]. № 2 (8) . – К. : КНЕУ, 2014. – С. 229–235.

Статистичні дані Державного комітету статистики України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.ukrstat.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.