КОУЧИНГ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ HR-МЕНЕДЖЕРА

Ольга Дяків, Юлія Хрустальова

Анотація


У статті визначено, що коучинг є сучасною персонал-технологією, яка сприяє розвиткові творчого потенціалу працівників, ефективно впливає на результати діяльності підприємства. Зокрема, зазначено, що коучинг сприяє розвитку нових ключових компетенцій, дає менеджерові змогу підвищити результативність своєї роботи, реалізувати та постійно нарощувати власну компетентність. Виявлено, що HR-менеджер має володіти необхідними здібностями, талантами та компетентністю, щоб реалізувати стратегію управління підприємством в умовах економіки знань. Встановлено, що застосування сучасних коучинг-технологій дає змогу підвищити ефективність управління, сприяє комплексній системі розвитку персоналу. Визначено й описано етапи системи коучингу на підприємстві, які допомагають забезпечити гідну заробітну плату та високий рівень мотивації до праці, розвиток професійних компетенцій тощо. Автори прийшли до висновку, що за допомогою коучингу менеджер розвиває свій талант, мобілізує внутрішній потенціал, розкриває необхідні можливості й навички, сприяє освоєнню інноваційних технологій на підприємстві.

 


The article states that coaching is a modern personnel-technology that promotes the development of employees’ creative potential, affects the enterprise performance effectively. It was noted that coaching facilitates the development of new key competencies, enables manager to increase the efficiency of his activity along with realization and maximization of his competence. It is revealed that HR-manager must have necessary abilities, talents and competence in order to implement enterprise management strategy in conditions of the knowledge economy. It is established that the use of modern coaching-technologies allows to increase management efficiency along with development of personnel complex system. The stages of enterprise coaching system are determined and examined. The stages enable to provide appropriate salary and high level of work motivation. Also they facilitate development of professional competences, etc. The authors concluded that coaching helps manager to develop his talent. Coaching also mobilizes internal potential, reveals necessary opportunities and skills, promotes the development of innovative technologies on the enterprise.


Ключові слова


індивідуальний план розвитку працівника; коучинг; ключові компетенції; компетенції; компетентність; розвиток персоналу; individual employee development plan; coaching; key competencies; competencies; competence; personnel development

Повний текст:

PDF

Посилання


Дяків О. П. Методичні підходи щодо формування лідерських компетенцій менеджера / О. Дяків, С. Прохоровська // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні напрями розвитку маркетингу, логістики та управління людськими ресурсами : теоретичні та прикладні аспекти» / Вісник Донецького національного університету : наук. журал, спецвип., том 1, 2012. – С. 74-78.

Логинова А. Ю., Гутгарц Р. Д. Кадры из жизни менеджера по персоналу. – М. : ДМК Пресс, 2002. – 240 с. – С 175.

Нагара М. Б. Управління людськими ресурсами підприємств на засадах коучингу [Електронний ресурс] / М. Нагара. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv.

Петрова І. Управління персоналом, засноване на компетенціях. [Електронний ресурс] / І. Петрова – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum.

Савченко А. В. Розвиток персоналу : підруч. / В. Савченко . – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2015.– 505 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.