РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анатолій Кошіль

Анотація


Традиційною спеціалізацією сільського господарства на території Західної України є рослинництво. Сприятливі чинники розвитку якого, позитивно вплинули на садівництво, яке за останніх п’ять років стало пріоритетним для переробної промисловості. Українські фермери використовують сучасні технології вирощування рослин, підвищують рентабельність виробництва, створюють нові робочі місця, бюджети територіальних громад мають додаткові фінансові надходження – все це сприяє зниженню соціальної напруги у регіоні. Однак, подолання стримуючих чинників розвитку галузі потребує державної підтримки для залучення іноземного капіталу, збільшенні дотацій на закладання нових садів, лояльного кредитування проектів будівництва сучасних фруктових сховищ. Вирішення зазначених проблем сприятиме забезпеченню переробних підприємств високоякісною сировиною, підвищить конкурентоздатність екологічної продукції харчової промисловості на світовому ринку і збільшить валютні надходження держави.

 

Plant growing is a ttraditional specialization of agriculture on the territory of Western Ukraine. Favorable factors of its development have had a positive effect on gardening, which has become a priority for the processing industry for the last five years. Ukrainian farmers use modern plant cultivation technologies, increase the profitability of production, create new working places. The budgets of territorial communities have additional financial revenues. All these factors contribute to lowering social tensions in the region. However, the overcoming of deterrent factors in the development of the industry requires state support for attracting foreign capital, increasing subsidies for laying new gardens, loyal lending to construction projects for modern fruit stores. The solution of these problems will help ensure the processing enterprises with the high-quality raw materials and increase the competitiveness of ecological products of food industry at the world market and increase the currency inflows of the state as well.


Ключові слова


аграрний сектор; садівництво; рослинництво; екологічно чиста територія; переробна промисловість; фруктосховища; організація переробного виробництва; agrarian sector; fruit growing; plant growing; ecologically clean area; processing industry

Повний текст:

PDF

Посилання


Виробництво органіки стає актуальним для аграріїв Херсонщини [Електронний ресурс] // Журнал аграрних інновацій «Аграрний тиждень». – № 7 липень. – 2017. – Режим доступу : http://a7d.com.ua/novini/36940-virobnictvo-organki-staye-aktualnim-dlya-agraryivhersonschini.html.

Жук М. В., Круль В. Ф. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України : Підручник. – К. : Кондор, 2006. – 296 с.

Качан Є. П., Кошіль А. Б. Пріоритетні напрями розвитку продуктивних сил села в контексті територіальної децентралізації // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : Науковий журнал. – Вип. 20. – Тернопіль : «Економічна думка», 2015. - С. 5-9.

Козьмук П. Ф., Куліш В. І., Чернявський О. А. Земельні ресурси Буковини стан, моніторинг, використання. – Чернівці : Букрек, 2007. – 384 с.

Постанова Кабінету України № 104 від 7.02.2018 р. «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryad.

http://gromady.cv.ua/.

http://www.tbfruit.com/company/.

http://www.agrana.ua/ua/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.