ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У МІКРОРЕГІОНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Євген Качан, Андрій Коцур

Анотація


 У статті з’ясовані основні чинники формування та реалізації регіональної політики на рівні мікрорегіону для забезпечення належної економічної спроможності територіальної громади.
 В умовах децентралізації органи місцевого самоврядування практично самостійно та повністю відповідають за стан соціально-економічного розвитку громад.
 Основними чинниками, які доцільно враховувати при виробленні соціально-економічної регіональної політики на рівні об’єднаних територіальних громад, є наступні: стан розвитку регіонального ринку праці; стан використання внутрішніх регіональних чинників розвитку продуктивних сил; стан дорожньої інфраструктури; соціальні потреби населення регіону. Регіональну політику об’єднаних територіальних громад, задля комплексного виконання актуальних завдань, необхідно реалізовувати на основі стратегії розвитку цієї громади, зокрема з метою забезпечення фінансової самостійності та економічної спроможності. При розробці стратегії соціально-економічного розвитку мікрорегіону основними принципами мають бути: орієнтація на потреби та інтереси людей, які проживають у мікрорегіоні; довготермінове бачення розвитку території; усебічний та цілісний підхід до розв’язання актуальних проблем; ґрунтування на комплексному аналізі стану місцевого регіонального розвитку; активна й ефективна участь громадськості. Ключовими складовими стратегії соціально-економічного розвитку мікрорегіону повинні бути: оцінка природно-ресурсного його потенціалу; аналіз демографічної ситуації у мікрорегіоні; аналіз трудового потенціалу і його зайнятості; сучасний стан економічного розвитку мікрорегіону; дослідження стану наявної у ньому інфраструктури; узагальнений аналіз соціально-економічної ситуації в мікрорегіоні та викликів у майбутньому; пріоритетні напрямки розвитку мікрорегіону; регіональні програми розвитку мікрорегіону.

 

 The article outlines the main factors of the formation and implementation of regional policy at the micro-region level in order to ensure the proper economic capacity of the territorial community.
 In the conditions of decentralization, the local self-government bodies are almost independent and fully responsible for the state of socio-economic development of communities.
 The main factors that should be taken into account in the development of socio-economic regional policy at the level of the united territorial communities are the following: the state of the regional labor market development; the state of use of internal regional factors for the development of productive forces; the state of the road infrastructure; social needs of the region population.
 It is necessary to implement the regional policy of the united territorial communities for the sake of solving complex problems on the basis of the development strategy of this community, in particular with a view of ensuring the financial autonomy and economic capacity.
In the developing of the socio-economic development strategy of the microregion, the main principles should be: focusing on the needs and interests of people living in the microregion; longterm vision of the territory development; a comprehensive and holistic approach of solving current problems; grounding on a comprehensive analysis of the status of local regional development; active and effective public participation.
 The key components of the socio-economic development strategy of the micro-region should be: assessment of its resource potential; analysis of the demographic situation in the microregion; analysis of labor potential and its employment; modern state of micro-region economic development; study of the state infrastructure available to it; a generalized analysis of the socioeconomic situation in the microregion and challenges in the future; priority directions of microregion development; regional micro-region development programs.


Ключові слова


децентралізація; мікрорегіон; регіональна політика; стратегія соціально-економічного розвитку територіальної громади; decentralization; microregion; regional policy; strategy of social and economic development of the territorial community

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Голікова Т. В. Державне управління територіальним економічним розвитком : теорія і практика : моногр. / Т. В. Голікова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2007. – 294 c.

Законів України: «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19.

Качан Є. П., Ткач Д. В. До питання реформування адміністративно-територіального устрою та формування громад / Євген Качан, Дмитро Ткач // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка,

– Вип. 21. – С. 5–8.

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015р. № 214. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.

Садова У. Я. Соціальні пріоритети регіональної політики України у ретроспективах наукової спадщини М. І. Долішнього [Електронний ресурс] / У. Я. Садова // Регіональна економіка. - 2016. – № 2. – С. 13–17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.