СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Ярослав Штокало

Анотація


У статті досліджено врахування особистісного чинника в суспільному виробництві, який у сучасних умовах спонукає розглядати робочу силу не лише як товар або ресурс, а насамперед як особистостей, з притаманними їм фізичними, розумовими й духовними якостями і рисами. За такого підходу людина є основною цінністю суспільства, а накопичений людський капітал, реалізуючи свій творчий та діловий потенціали, перетворюється на двигун суспільного прогресу. Ось тут на перший план виходить поняття «якості робочої сили», яке в умовах конкурентної боротьби на ринку праці набуває нових рис та особливостей. Серед останніх найважливішими з погляду сучасної економічної кон ’юнктури є вміння самореалізації трудового потенціалу на ринку праці, а також постійне вдосконалення робочої сили з метою покращення своїх трудових характеристик в умовах ринкової конкуренції.

Конкуренція є традиційною формою суперництва в ринкових умовах, що виражається у боротьбі з товаровиробниками за ринки. Її розглядають також як об’єктивну закономірність товарного виробництва в умовах ринкової економіки, як необхідний ринковий механізм або ж як діяльність, спрямовану на отримання максимально можливого прибутку.

Проаналізовано теоретичні підходи для визначення якісних характеристик робочої сили на ринку праці в умовах сучасної економіки та підвищення рівня життя населення.

 

The consideration of the personal factor in social production, which leads to consider in the current conditions not only labor as a commodity or resource, but above all as individuals, with their inherent physical, mental and spiritual qualities and traits, is investigated in the article. In this approach, a person is a core value of society and accumulated human capital, realizing its creative and business potential, becomes an engine of social progress. Here at the forefront comes out the concept of «quality of labor force», which in the conditions of competition in the labor market gaining new characteristics and features. Among the last ones in terms of the current economic situation the most important are the ability to selfemployment of potential in the labor market as well as the continuous improvement of the labor force in order to improve its job performance in a competitive market.

Competition is a traditional form of competition in the market conditions, reflected in dealing with producers on markets. It is also regarded as an objective law of commodity production in a market economy as a necessary market mechanism or as activities aimed at obtaining the maximum possible profit.

The existing theoretical approaches for determining the quality characteristics of the labor force in the labor market in today's economy and improve people's lives are analyzed.


Ключові слова


ринок праці; робоча сила; рівень життя населення; конкурентність; кваліфікація; якість робочої сили; labor market; labor force; living standards; competitiveness; skills; quality of labor force

Повний текст:

PDF

Посилання


Бандур С. І. Структурна трансформація економіки України та проблеми забезпечення зайнятості населення / В кн. Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки (матеріали міжнародної науково-практичної конференції), Т. І. - К. : Прінт-Експрес, 2008. - С. 19-29.

Бандур С. І. Заяць Т. А. Маршавін Ю. М. та ін. Трансформація економіки та ринок праці України : тенденції, соціальні наслідки, перспективи. - К. : ІПК ДСЗ, РВПС України НАН України, 2009. - 229 с.

Геєць В. М. Структурна трансформація економіки України : тенденції, соціальні наслідки, перспективи. - К.: Логос, 2008. - 245 с.

Герасимчук В. І. Соціально-орієнтований ринок праці і проблеми його становлення . - К. : Принт-Експрес, 2008. - 32 с.

Дяків О. Тенденції розвитку ринку праці Тернопільської області // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2013. - № 18. - С. 97-101.

Качан Є., Дяків О., Файфура В., Шушпанов Д. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2012. - № 17. - С. 108-114.

Купалова Г. І. Соціально-економічна сутність форми та функції ринку робочої сили // Зайнятість та ринок праці. - 2006. - № 2. - С. 12-19.

Петрова І. Л. Сегментація ринку праці : теорія і практика регулювання. - К. : Аванпост, 2007. - 240 с.

Петюх В. М. Ринок праці : навч. посіб. - К : КНЕУ, 2009. - 288 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.