РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇН

Андрій Коцур

Анотація


У статті «Розвиток системи соціального захисту в Україні» окреслено основні напрямки подальшого удосконалення системи соціального захисту України. Соціальний захист держави можна класифікувати відповідно до об ’єктів надання та стосовно ризиків щодо захисту майнових інтересів громадян.Аналіз функціонування системи соціального захисту дає змогу окреслити наступні пріоритетні напрямки його розвитку. Це зокрема: удосконалення законодавства у сфері соціального захисту, ревізія актуальності й доцільності надання соціального захисту для окремих категорій населення та відповідних інструментів соціального захисту, удосконалення обліку об’єктів соціального захисту, централізація управління соціальною сферою, підвищення відповідності інструментів соціального захисту до потреб конкретного громадянина, що його отримує.

З метою підвищення ефективності функціонування соціального захисту населення в умовах обмеженості фінансових ресурсів, доцільно перевести страховий захист на адресну основу з урахуванням потреб конкретного громадянина. Для цього доцільно створити єдину базу даних усіх одержувачів страхового захисту, що містила б інформацію не лише про надані соціальні послуги, а й про майновий стан громадянина. Її можна створити на основі єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільгу, та персоніфікованого обліку пенсійного фонду. Для зменшення адміністративних витрат на реалізацію соціального захисту населення та підвищення ефективності управління соціальною сферою доцільно на базі Пенсійного фонду України створити єдиний орган соціального захисту населення, що здійснював би усі види соціального страхування та соціального забезпечення в Україні. З метою підвищення ефективності соціального захисту доцільно відмовитися від надання права на соціальний захист за професійною ознакою, а здійснювати лише з урахуванням життєвих обставин конкретного громадянина, на основі принципу адресності та диференційованого підходу до визначення переліку соціальних послуг, що потребує громадянин.

 

The main ways offurther improvement of social protection system of Ukraine have been outlined in the article “Development of Social Protection System”. Social protection of the state can be classified according to objects and regarding risks relating to the protection of citizens’ property interests. Analysis of social protection system functioning gives an opportunity to define the following priority ways of its development, in particular: improvement of legislation on social protection, inspection of relevance and appropriateness of providing social protection for separate categories of people and appropriate means of social protection, improving the registration of objects of social protection, centralization of the social sphere management, increase of correspondence between social protection instruments and the needs of the concrete citizen who receives it.

In order to increase the effectiveness of social protection functioning with limited financial resources it is advisable to make address social protection taking into account the needs of a specific citizen. For this purpose, it is reasonable to create the unified database of all recipients of insurance protection that would contain information not only about provided social services, but also about the property status of the citizen. It can be based on a unified state automated register of people entitled to benefits and personified accounting of pension fund. To reduce the administrative costs for the implementation of social protection and improve the management of social sphere it is advisable to create a unified body of social protection that would carry out all kinds of social insurance and social security in Ukraine at the base of Pension Fund of Ukraine. In order to improve the effectiveness of social protection it is reasonable to refuse giving the right to social protection on a professional basis, and give only taking into account the circumstances of the specific person based on the address principle and differentiated approach to determination the list of social services needed for the citizen.


Ключові слова


соціальний захист; соціальне забезпечення; соціальне страхування; social protection; social security; social insurance

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітична інформація про бюджет Мінсоцполітики за 2015 рік [Електрон. ресурс]. -Режим доступу : http://www.mlsp.gov.uaЛabour/control/uk/publish/article?art_id=186877&cat_id=93099

Державна служба статистики України [Електрон. ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Статистичний збірник «Соціальний захист населення України» [Електрон. ресурс]. -Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Островерхов В. М. Пріоритетні напрямки реформування системи соціальних пільг в Україні / А. С. Коцур, В. М. Островерхов // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. - Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті : новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. - К. : КНЕУ, 2012. - Т. 1. - С. 585-595.

Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Електрон. ресурс] : монографія / Є. П. Качан [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 440 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.