СТАБІЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВАЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ

Володимир Хориняк

Анотація


Сьогодні, зважаючи на стрімкий розвиток технічного прогресу й ринкової економіки, персонал відіграє вирішальну роль у забезпеченні ефективного розвитку промислових підприємств. Шляхи досягнення та механізм забезпечення розвитку персоналу - є важливим аспектом для побудови стабільних та ефективних відносин найманого працівника та роботодавця.

У статті розглянуто механізм забезпечення розвитку персоналу підприємств, в загальному, й забезпечення розвитку персоналу підприємств світлотехнічної галузі промисловості України зокрема, та визначено чинники, що впливають на становлення і підвищення стабільності персоналу підприємств. Проведено аналіз економічних показників підприємств світлотехнічної галузі, що безпосередньо відображають взаємозалежність розвитку персоналу та розвитку підприємства.

Метою статті є ґрунтовна характеристика основних напрямків забезпечення розвитку персоналу, а саме розвиток стабільного персоналу, як результату ефективного функціонування підприємств.

 

Today, due to the rapid development of technical progress and market economy, the staff plays a crucial role in the effective development of industry. Ways to achieve and mechanism to ensure staff development - an important aspect for building a stable and effective relations employee and employer.

In the article the mechanism to ensure staff development enterprises in general, and provide staff development enterprises of lighting industry in particular Ukraine, and identified factors affecting the formation and improve the stability ofpersonnel. The analysis of the economic performance of enterprises of lighting industry that directly reflect the interdependence of staff development and enterprise development.

The article is a thorough description of the main areas ofprovision ofpersonnel, namely sustainable development staff as a result of the effective functioning of enterprises


Ключові слова


стабільність персоналу; розвиток стабільного персоналу; забезпечення стабільності персоналу; stability ofpersonnel; development of stable staff; to ensure the stability of staff

Повний текст:

PDF

Посилання


Завіновська Г. Т. Планування персоналу / Економіка праці : навч. посіб. - Київ : КНЕУ, 2003. - 300 с. - С. 147.

Абесінова О. К. Аналіз плинності кадрів, як складова загальної концепції поступального розвитку організаційної структури підприємства / Абесінова О. К. // Молодий вчений : наук. журнал. - 2011. - №2 (17). - С. 46 - 48.

Колот А. М. Мотивація та соціальний захист персоналу : моногр. / за заг. редакцією д. е. н., проф. А. Г. Бабенка. - Дніпропетровськ, Дніпропетр. держ. фінанс. акад., 2011. - 400 с. - С. 51.

Труш Ю. Л., Гриценко А. О. Мотивація персоналу на підприємствах в сучасних умовах господарювання // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2016. - № 2 (177) - С. 98 -101.

Нестерович А. В. Нематеріальні методи мотивації працівників сільськогосподарських підприємств / Ефективна економіка : ел. наук. фах. видaння - 2012. - №1. / Електрон. ресурс /режим доступу http://www.economy.myka.com.ua/?op=1&z=901.

Статистичні дані планового відділу ТОВ ОСП «Корпорація ВАТРА», 2011. - 2016 р.

Звітність світлотехнічних підприємств Корпорації ВАТРА за період 2011 - 2016 рр.

Дяків О., Семчук К. Проблеми працевлаштування молоді в регіоні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. - Тернопіль : Економ. думка, 2011. - С. 63-69.

Статистичні дані : Державний центр зайнятості / Електронний ресурс / режим доступу : www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_id=30543.

Гриньова В. М. Управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства : моногр. / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, О. А. Небилиця. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. - 180 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.