СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОМАНДАМИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Олександра Марцінковська

Анотація


Охарактеризовано трансформацію робочого процесу в суб’єктах господарської діяльності за сучасних умов в інформаційній економіці. Проаналізовано переваги і недоліки формування команди проекту. Розкрито специфіку функціонування команд за проектної структури. Розглянуто основні етапи формування команди та їх характерні особливості. Означено проблеми формування команди. Окреслено основні методологічні підходи до управління командою проекту. Розглянуто чинники ефективності командної роботи, основні причини виникнення конфліктів. Визначено роль керівника на різних стадіях функціонування команди та при вирішенні конфліктних ситуацій. Проаналізовано провідні прийоми організації і самоорганізації команди, означено роль самоорганізації в ефективності роботи команди проекту. Запропоновано заходи щодо поєднання описаних методик, прийомів та інструментів для підвищення ефективності організації праці за проектного підходу у вітчизняних економічних суб ’єктах.

 

A transformation of the workflow at economic entities in the current circumstances of the information economy is characterized. Advantages and disadvantages of forming the project team are analyzed. The specificity of work teams functioning under project orientation is unveiled. The main stages of the team formation are considered as well as and their features. Problems of building a team are defined. The basic methodological approaches to the management of the project team are outlined. Factors of a teamwork effectiveness and the main causes of conflict are considered. The role of the leader in various stages of team operation and in conflict solving is defined. Modern methods of organizing and selforganizing in the context of influencing project team’s efficiency are analyzed. The measures of combining methods, techniques and tools for improving the organization of work for the project approach in domestic economic subjects are suggested.


Ключові слова


команда; управління проектом; формування команди; самоорганізація команди; методологія управління проектом; управління персоналом; відносини між працівниками; team; project management; team building; self-organizing teams; project management methodology

Повний текст:

PDF

Посилання


Москаленко В. О. Сучасні підходи до формування команди проекту / В. О. Москаленко // Інтелект XXI.- 2014. - № 5. - С.78 - 86.

Оленіч А. В. Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах / А. В. Оленіч, З. Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С.136 - 142.

Калинець К. С. Сутність та особливості формування управлінської команди [Текст] / К. С. Калинець // Трансформація системи управління регіональним розвитком : міжнародна інтернет-конференція, 01. 09. 2013 -28. 02. 2014 рр.

Developmental sequence in small groups. Tuckman, Bruce W. Psychological Bulletin, Vol 63(6), Jun 1965, 384-399.

Forming, Storming, Forming, and Performing : Understanding the Stages of Team Formation [Електронний ресурс] // About Mind Tools : Essential Skills for an Excellent Career. - 2015. - Режим доступу до ресурсу : https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm.

Карамушка Л. М., Філь О. А. Формування конкурентоздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій) : монографія. - К. : Фірма «ІНКОС», 2007. - 268 с.

Цісецький О., Зборовська Х., Конфліктологічна компетентність керівника. Цісецький О. Є. Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє : Щорічник. - Вип. 17 / За заг. ред. М. В. Лазаровича. - Тернопіль : Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2012. - С. 134-141.

Easy Steps to Encourage Self-Organization in Your Team [Електронний ресурс] // Wrike. -2012. - Режим доступу до ресурсу : https://www.wrike.com/blog/7-easy-steps-to-encourage-self-organization-in-your-team/.

Project Management Guide for Beginners The Ultimate Introduction to Project Management Fundamentals : Choose Your Project Management Methodology [Електронний ресурс] // Wrike. - 2015. -Режим доступу до ресурсу : https://www.wrike.com/project-manasement-suide/methodolosies/.

Persson J. Managing Risk Areas in Software Development / J. Persson, B. Schlichter. // Journal of Information Technology Theory and Application. - 2015. - № 16. - С. 5-24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.