ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Орест Цісецький

Анотація


Світовий досвід свідчить, що країни з перехідною економікою не в змозі розвивати господарство без залучення й ефективного використання інвестицій. Найчастіше інвестиційні ресурси, які надходять на підприємство, спрямовуються, насамперед, на переоснащення виробництва, розширення асортименту продукції, капітальне будівництво. При цьому інвестор розраховує отримати максимальний ефект від вкладеного капіталу, що можливо лише при забезпеченні продуктивної зайнятості на підприємстві.

На наш погляд, головною відмінністю продуктивного виду зайнятості від інших її видів є орієнтованість на досягнення максимального економічного та соціального ефектів. Саме вона є характеристикою рівня організації зайнятості, доцільності та розумності її параметрів, а також ефективності її внутрішньої структури. Така зайнятість матеріалізується в ефективності економіки, забезпечує її інтенсивний розвиток, сприяючи, тим самим, досягненню максимального рівня ділової та трудової активності і, як результат, динамічному процесу економічного піднесення держави, регіону, підприємницьких структур.

Для досягнення продуктивної зайнятості на багатьох вітчизняних підприємствах треба вдосконалювати, насамперед, систему управління персоналом. Зараз існує широкий вибір програмного забезпечення, яке дає можливість при наймі на роботу вибирати тих кандидатів, які найбільше відповідають запитам підприємства.

Забезпечення продуктивної зайнятості потребує запровадження на підприємстві чіткої, зрозумілої і прозорої системи стимулювання працівників.

Наступним чинником, який здатен підвищити рівень мотивації, а отже і продуктивності праці є надання працівникові певних соціальних гарантій з боку підприємства.

Ще одним напрямком діяльності служби управління персоналом на підприємстві який має велике значення для забезпечення продуктивної зайнятості є формування корпоративної культури.

 

World experience shows that countries with economies in transition are not able to develop the economy without the involvement and the effective use of investment. Most investment funds that come to the company, are aimed primarily at upgrading production, diversification of production, capital construction. The investor expects to receive the maximum benefit from invested capital, which is only possible while ensuring productive employment in the company.

In our view, the main difference kind of productive employment from other species is its focus on achieving the maximum economic and social effects. That it is a characteristic level of employment, appropriateness and reasonableness of its parameters and the effectiveness of its internal structure. This time materialized in economic efficiency, ensuring its intensive development, contributing thereby achieving the maximum level of business activity and employment and, as a result, the dynamic process of economic growth of the state, regional business organizations.

To achieve productive employment for many domestic enterprises need to improve, especially personnel management. There is now a wide range of software that enables in employment choose candidates that best meet the needs of the enterprise.

Productive employment requires introducing the company a clear, comprehensible and transparent system of incentives for workers.

Another factor that is able to increase motivation and thus productivity is to give the employee some social guarantees from the company.

Another area of service management staff in the company which is very important for productive employment is the corporate culture.


Ключові слова


інвестиції; зайнятість; продуктивна зайнятість; персонал; investments; employment; productive employment; staff

Повний текст:

PDF

Посилання


Онікієнко В. В., Коваленко Н. І. Продуктивна зайнятість : зміст, актуальні проблеми і шляхи досягнення. - К. : Принт-Експрес, 1999. - 50 с.

Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість : навч. посіб. - К.: МАУП, 1997. - 120 с.

Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення / за ред. д. е. н., професора А. І. Крисоватого та д. е. н., професора О. М. Десятнюк. -Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 440 с.

Цісецький О. Є. Інноваційні та інвестиційні детермінанти сталого розвитку економіки Тернопільської області // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення / за ред. д. е. н., професора А. І. Крисоватого та д. е. н., професора О. М. Десятнюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - С. 408-417.

Шушпанов Д. Г. Здоров’я населення Тернопільської області : детермінанти та чинники ризику // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. -Вип. 19.- С. 141-151.

Шушпанов П. Г. Ґендерні диспаритети в розвитку людського потенціалу України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - Тернопіль: Економічна думка, 2012. - Вип. 17.- С. 104-107.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.