НЕГРОШОВІ ФОРМИ ЗАОХОЧЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НАМОТИВАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ

Наталія Слівінська

Анотація


У статті досліджується зміст поняття «негрошова винагорода» працівника, розглянуто форми негрошової винагороди працівників, що суттєво впливають на мотивацію до їх ефективної праці. Основними формами негрошових заохочень працівників є: соціальні пільги та гарантії, що добровільно надаються роботодавцем; соціальне заохочення; професійне навчання та розвиток; цінні подарунки; туристичні подорожі; символічні подарунки (винагороди у знак визнання заслуг); зароблені відгули; гнучкий графік роботи. Наведені форми винагород можна розглядати ще одним способом підвищення ефективності виконаної працівниками роботи, який не впливає на грошові виплати.

Для зростання ефективності праці сучасна система винагороди, на наш погляд, має чітко визначати потрібну трудову поведінку, передбачати критерії підвищення результативності роботи, визначати систему показників, на які працівники можуть впливати. Вона має містити такі форми заохочення, як будуть сприйматись працівниками цінними та важливими для них. Застосування негрошових форм винагороди сприятиме вирішення визначених завдань, оскільки стимулюватиме працівників до підвищення ефективності їх праці та забезпечить визнання керівництвом їх заслуг.

 

Негрошові форми заохочення є важливим способом управління персоналом, адже допомагають боротися з демотивацією працівників та дають сучасним організаціям та фірмам конкурентні переваги. В процесі надання працівникам негрошових заохочень роботодавець прагне залучити та закріпити кращих, кваліфікованих працівників, сформувати свій позитивний бренд, підвищити ефективність своєї діяльності завдяки посиленню мотивації працівників, зміцнити їх лояльність до організації, знизити плинність, зменшити непередбачувані фінансові витрати.

In the article is investigated maintenance of concept "unmoney reward” workers, the forms of unmoney reward of workers that has a lot of influence on motivation to their effective labour are considered. The basic forms of unmoney encouragements of workers are: social privileges and guarantees that is given voluntarily by an employer; social encouragement; professional studies and development; valuable gifts; tourist trips; symbolic gifts (rewards are like the sign of confession of merits); additional weekends is earned; flexible schedule of work. That forms of rewards can examine like another method of increasing of efficiency of the work executed by workers that does not influence on cash disbursements.

For the increasing of efficiency of labour the modern system of rewards, in our view, should clearly determine necessarity of labour behavior, envisage the criteria of increasing of effective such forms of encouragement, that will be perceived by workers as valuable and important for them. Application of unmoney forms of reward will promote decision of set tasks, became it will stimulate workers to the increase the efficiency of their labour and provide confession of their merits guidance.

Unmoney forms of encouragement are the important method of personnel management, became they help to fight with de motivation of workers and give competitive edges to modern organizations and firms. In the workers grant process more of unmoney encouragements an employer aims to attract and fast the best, skilled employees, form the positive brand, promote efficiency of the activity due to strengthening of motivation of workers, fix their loyalty to organization, to bring down fluidity, to decrease unforeseeable financial charges.


Ключові слова


система винагороди; негрошова винагорода; форми негрошових заохочень; system of reward; unmoney reward; forms of unmoney reward

Повний текст:

PDF

Посилання


Аудит персоналу. навч. метод. посібник // Слівінська Н. М., Файфура В. В. / за ред проф. Качана Є. П. - Тернопіль : Економічна думка. - 2014. С. 102.

Колот А. М., Цимбалюк С. О. Мотивація персоналу : підручник. / А. М. Колот , С. О. Цимбалюк. - К. : КНЕУ, 2011. - 397 с.

Милкович Дж. Т. Система вознаграждений и методы стимулирования персонала / Дж. Т. Милкович, Дж. М. Ньюман ; пер. с англ. - М. : Вершина, 2005. - 760 с.

Одегов Ю. Г. Управление персоналом : учебник для вузов / Ю. Г. Одегов, П. В. Журавлев. - М. : Финстатинформ, 1997. - 878 с.

Соломанидина Т. О. Управление мотивацией персонала (в таблицах, схема, тестах, кейсах) / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. - М. : ООО «Журнал «Управление персоналом», 2005. -128 с.

Хант Дж. Управление людьми в компаниях: руководство для менеджера / Дж.Хант. - М. : Олимп-Бизнес, 1999. - 360 с.

Чернушкіна О. О. Заохочення за трудові заслуги у системі винагородження працівників. -[Електронний ресурс] - Режим доступу - elar.khnu.km.ua/jspui/handle.

Энциклопеция систем мотивации и оплаты труда / Под ред. Д. Бергер, Л. Бергер ; Пер. с англ. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. - С. 293-295.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.