ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Василь Муравський, Надія Хома

Анотація


У статті розглянуто сутність, принципи, передумови та етапи впровадження інформаційних систем управління персоналом на вітчизняних підприємствах. Метою статті є розробка моделі комплексної оцінки ефективності цих систем. Теоретичне осмислення окремих аспектів проблеми вимагало використання загальнонаукових методів: аналізу і синтезу.

 

Проаналізовано чинні моделі комплексної оцінки ефективності системи управління персоналу на підприємствах, висвітлено їх переваги і недоліки. Запропоновано авторську модель оцінки ефективності системи управління персоналом.

Ця модель має ряд переваг, зокрема, характеризується простотою і зрозумілістю, ґрунтується на даних затверджених форм фінансової і бухгалтерської звітності.

The article considers the nature, principles, requirements and implementation phases of information systems HR-management to domestic enterprises. The aim of the article is to develop a model of a comprehensive assessment of the HR-effectiveness. The theoretical comprehension of some question required the use of scientific methods: the analysis and synthesis.

The current model of comprehensive evaluation of the effectiveness of HR-management system in enterprises is analyzed; their strengths and weaknesses are identified. Authorial model for evaluating the effectiveness of HR-management system has been proposed in our article.

It has a number of advantages, in particular, it is characterized by simplicity and understanding; it based on the data of approved forms of financial and accounting statements.


Ключові слова


оцінка ефективності системи управління персоналом; модель; інвестиційний аналіз; фінансовий аналіз; якісні методи оцінки; ймовірнісні методи; evaluation of the effectiveness of HR-management system; model; investment analysis; financial analysis

Повний текст:

PDF

Посилання


Разумников С. В. Анализ существующих методов оценки эффективности информационных технологий для облачных ІТ-сервисов // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 3. - [Електроний ресурс]. - Режим доступу: www.scienceeducation.ru/109-9548.

Верескун М. В. Методи оцінки ефективності впровадження інформаційних систем на промислових підприємствах /М. В. Верескун. - Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2015. - Випуск 1(11). - С. 21-26.

Крупка Я. Д. Інформаційне забезпечення та аналітична оцінка альтернативних інвестиційних ресурсів / Я. Д. Крупка // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2010. - Вип. 6. - С. 17-19.

Крушельницька О. В. Управління персоналом : Навчальний посібник, видання друге, перер. й доповн. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. - К. : «Кондор». - 2005. - 308 с.

Пономаренко В. С. Інформаційні системи в управлінні персоналом : Навчальний посібник / В. С. Пономаренко, І. В. Журавльова, І. Л Латишева. -Харків : ХНЕУ, 2008. - 334 с.

Терехов Д. С. Оцінка ефективності використання інформаційних систем та технологій в управлінні підприємством / Д. С. Терехов. - Вісник Хмельницького національного університету 2010. -№ 6, Т. 3. - С. 223-227.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.