ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Віктор Островерхов

Анотація


У статті розглянуто людський капітал як один з основних чинників ефективної роботи підприємства, основу для розроблення бізнес-плану підприємства, програм розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання відбувається трансформація людського капіталу в головного чинника розвитку підприємства, при вивченні якого важливо не тільки знати витоки зародження і формування концепції людського капіталу, а й правильно використовувати його.

Людський капітал є невід ’ємним чинником економічного зростання. Проте, як свідчать дослідження західних учених, в останні десятиріччя частка і роль людського капіталу постійно зростає, в результаті чого він перетворюється на головний чинник економічного зростання на всіх рівнях. Людський капітал — найцінніший ресурс, важливіший, ніж природні ресурси чи накопичене багатство. Людський капітал, а не підприємства, обладнання і виробничі запаси є основою конкурентоспроможності, економічного зростання і ефективності.

Людський капітал створюється і накопичується завдяки капіталовкладенням, що потребує від інвестора значних витрат. При цьому згаданий капітал формується головним чином у результаті певних інвестицій у людину праці. Серед багатьох видів таких інвестицій варто виокремити: навчання, підготовку на виробництві, зміцнення здоров ’я та медичне обслуговування, міграцію і пошуки інформації тощо. У кінцевому підсумку накопичуються економічні здібності людей, що дають змогу отримувати більші доходи.

На основі проведеного дослідження запропоновано рекомендації щодо визначення людського капіталу та оптимізації інвестицій в людський капітал з метою забезпечення соціально-економічного розвитку.

 

The article considers human capital as one of the main factors of the company, the basis for the development of a business plan, software development of a company, division of labour. Under the current economic conditions we observe the transformation of the human capital factor in the development of the enterprise, while studying which it is important not only to know the origin and formation of the concept of human capital but also its correct use.

Human capital is essential for economic growth. However, according to the studies of Western scholars in recent decades the share and role of human capital is constantly increasing and as a result it becomes a major factor of economic growth at all levels. "Human capital is the most valuable resource, far more important than natural resources or accumulated wealth ... It is the human capital itself, not plants, equipment and inventories that is the cornerstone of competitiveness, economic growth and efficiency."

Human capital is created and accumulated through investments, which require significant financial expenditures of the investor. This human capital is formed mainly as a result of certain investments in people. Among various types of investments it can be noted: education, training in the workplace, health promotion and health care, migration and the search for information as well. Ultimately it is accumulated economic capabilities of people enable to get more revenue.

Based on the research it has been given the guidelines for determining and optimizing of human capital investments in human capital to ensure social andeconomic development.


Ключові слова


людський капітал; підприємство; інвестиції; соціально-економічний розвиток; економічна система; управління; human capital; enterprise; investment; economic and social development; economic system; management

Повний текст:

PDF

Посилання


Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносин : підручн. - К. : Знання, 2004. - 535 с.

Гуменюк Ю. П. Людський капітал та вплив його глобального переливу на соціально-економічний розвиток / Ю. П. Гуменюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. - 2010. -№ 682. - С. 279-270.

Економічна енциклопедія: У 3-х т. / Редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К. : Видав. центр «Академія», 2000. - Т. 2. - С. 216.

Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посібн. для самостійного вивчення дисципліни студентами денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» / За заг. ред. проф. Качана Є. П. - Тернопіль, ТНЕУ, 2015.

Черепніна О. І. Розвиток видів капіталу і підвищення конкурентоспроможності національної економіки / О. І. Черепніна // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2011. - Вип. 26. - С. 168-172.

Becker G. Investment in Human Capital : A Theoretical Analysis / G. Becker // The Journal of Political Economy. - 1962. - №66 (2). - Р. 281, - 302.

Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. N.Y., 1968, vol. 6. р. 64 - 65.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.