СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХІНСТРУМЕНТІВ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Люба Турчин

Анотація


У статті досліджено специфіку маркетингу у сфері гостинності, де особливу увагу приділено обґрунтуванню системи маркетингових інструментів у ресторанному бізнесі. Визначено особливості використання «маркетинг-міксу» в даній галузі та перспективи його застосування на практиці з урахуванням розвитку інновацій.

Розкрито поняття послуг, харчових інновацій та молекулярної гастрономії, визначено сегменти вітчизняного ресторанного бізнесу, досліджено сучасні тенденції використання маркетингової складової в управлінні ресторанним бізнесом. Проаналізовано сферу ресторанного бізнесу в Україні та за кордоном та окреслено основні шляхи і можливості розвитку з урахуванням інноваційних технологій у цій сфері.

 

In the article the specificity of marketing in the sphere of hospitality has been researched, where the special attention is paid to substantiation of the system of marketing tools in the restaurant business.

The peculiarities of the use of "marketing mix” in this area and the perspectives of their application in practice taking into account the development of innovation have been identified. The concept of service, food innovations and molecular gastronomy has been solved, the segments of domestic restaurant business have been defined, and the research of current trends in the use of marketing component in the management of the restaurant business has been carried out. The sphere of the restaurant business in Ukraine and abroad has been analyzed and the main ways and opportunities for development that is based on innovative technologies in this field have been outlined.


Ключові слова


індустрія гостинності; маркетинг-мікс; товар; ціна; просування; місце; процес; персонал; матеріальні свідоцтва; харчова інновація; кулінарна наука; hospitality industry; marketing mix; product; price; promotion; place; process; personnel

Повний текст:

PDF

Посилання


John R. Walker. Introduction to Hospitality. - 6/E : Prentice Hall. - 2012. - 608 p.

Philip Kotler, John Bowen, James Makens. Marketing for Hospitality & Tourism. - 5/E: Paperback. - 2009. - 720 p.

Антонова, В. А. Ресторанный бизнес : механизм и эффективность управления стратегическим развитием: монография / В. А. Антонова / Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. - Донецк : ДонНУЭТ, 2009. - 227 с.

Архіпов, В. В. Організація ресторанного господарства : навч. посіб. / В. В. Архіпов. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2010. - 280 с.

Грек, Д. В. Методика економічного обґрунтування заходів щодо вдосконалення системи управління трудовим капіталом ресторанного господарства / Д. В. Грек // Економічний часопис-XXI. - 2012. - № 5-6. - С. 60-63.

Дурович, А. П. Маркетинг гостиниц и ресторанов : учеб. пособ. / А. П. Дурович. - М. : Новое знание, 2005. - 632 с .

Зацна, Л. Я. Система маркетингових інструментів молокопереробних підприємств / Л. Я. Зацна // Вісник ДонНУЕТ. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 1. - С. 66-74.

Карлос, Мартін Репетто. Ресторанний бізнес і роль кухні в ньому очима зарубіжних фахівців / Мартін Репетто Карлос, О. А. Шеховцова // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. - 2007. - № 11. - С. 247-250.

П’ятницька, Г. Т. Інноваційні ресторанні технології.основи теорії : навч. посіб. для вищ. навч.закл. / Г. Т. П’ятницька, Н. О. П’ятницька. - К. : Кондор-Видавництво, 2013. - 250 с.

Сокирник, І. В. Інноваційний маркетинг у формуванні бренду підприємств ресторанного бізнесу на регіональному ринку /І. В. Сокирник //Вісник Хмельницького національного університету. -2014. - № 5, Т 2. - С. 105-109.

Ткачова, С. С. Особливості конкуренції в ресторанному бізнесі / С. С. Ткачова // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. - 2011. - № 15. - С. 252-258.

Шевченко И. Фонтан идей для ресторанного бизнеса / И. Шевченко //Новый маркетинг. - 2010. - № 7. - С. 57-61.

http://alice-online.co.uk/how-to-learn-the-marketing-mix/.

http://en.wikipedia.org/wiki/Restaurant_rating/Europe.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

http://smallbusiness.chron.com/product-strategies-restaurants-37640.html.

http://uk.wikipedia.org/wiki/Меню.

http://www.restaurantowner.com/public/301.cfm.

http://www.squidoo. com/market_your_restaurant.

http://live.ift.org/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.