КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Оксана Білан

Анотація


Визначено зміст корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) як чинника сталого розвитку. Доведено, що основною перепоною сталому соціально-економічному розвитку України є брак соціальної відповідальності з боку державної влади, бізнесу і громадянського суспільства, а подальший розвиток вітчизняних суб’єктів господарювання усіх форм власності напряму залежить від запровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності. У статті наголошено, що управління бізнесом на основі принципів сталого розвитку допомагає не тільки покращити ділову репутацію та знизити ризики, а й підвищити вартість компанії в довготерміновій перспективі. Обґрунтовано необхідність діяльності компаній в напрямку побудови зрозумілих і ефективних відносин з регіональною та місцевою владою, громадянським суспільством. Доведено, що кожне підприємство, яке планує довго й успішно працювати на ринку, має зрозуміти стратегічну значимість цієї роботи для стійкості свого бізнесу. Виділено основні рівні реалізації концепції корпоративної соціальної відповідальності. Доведено, що добровільна відкрита звітність дає компанії змогу продемонструвати свою прихильність принципам концепції КСВ і сталого розвитку, стати прозорою для суспільства й надати значиму для неї інформацію в рамках корпоративної екологічної, соціальної та етичної результативності.

Окреслено основні переваги подання звітності з КСВ та сталого розвитку, серед яких - урахування думок зацікавлених осіб, виявлення і попередження нефінансових ризиків та формування позитивної ділової репутації, подальші поліпшення внутрішніх процесів в організації тощо. На основі узагальнення положень провідних науковців запропоновано набір ефективних засобів і методів підтримки соціальної відповідальної бізнесу, який повинні реалізувати державні органи влади, а саме: проведення соціальних форумів у регіонах та запрошення бізнесу до участі в них; реалізація спеціальних цільових програм і соціальних інвестицій шляхом залучення до їх фінансування бізнесу; участь представників місцевих органів управління в заходах бізнесу; проведення спеціальних заходів для розвитку соціального партнерства за участю всіх його сторін.

 

The content of corporate social responsibility (CSR) is defined as a factor of sustainable development. It is proved that the main obstacle to sustainable social and economic development of Ukraine is the lack of social responsibility on the part of the government, business and civil society, and the further development of domestic business entities of all ownership forms depends on the implementation of corporate social responsibility. The article notices that business management based on the principles of sustainable development not only helps improve the reputation and reduce the risks, but also increase the company's value in long-term prospects.The necessity of companies’ activities towards building clear and effective relations with regional and local authorities, civil society is grounded. It is proved that every company, which plans a long and successful activity in the market, should understand strategic importance of this activity for their business stability.Basic levels of implementing the concept of corporate social responsibility are highlighted. It is proved that voluntary disclosure allows companies to demonstrate their commitment to the concept of CSR and sustainable development, be transparent to the public and to provide meaningful information within the corporate environmental, social and ethical performance.

The basic advantages of CSR report and sustainable development, taking into account stakeholders views, identifying and warning non-fmancial risks and forming a positive business reputation, further improving internal processes in organization etc. are outlined.Based on summarizing statements of leading scientists, it is proposed a set of effective tools and methods of supporting business social responsibility that state authorities must implement, namely holding social forums in regions and inviting businesses to participate in them; implementing special programs and social investment through involvement of business financing; participating local authorities representatives in business events; organizing special events for social partnership development involving all their parties.


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; ділова досконалість; сталий розвиток; corporate social responsibility; business excellence; sustainable development

Повний текст:

PDF

Посилання


Бас Ю. Корпоративна соціальна відповідальність та сталий розвиток. - [Електронний ресурс] / Ю. Бас. - Режим доступу : http://www.stelmaschuk.info/archive-internet-conference/54-соп/егепсіа-1-11-2012/354-2012-11-01-0б-57-27.ИтІ.

Баюра Д. О. Соціальна відповідальність як елемент сталого розвитку інтегрованих структур - [Електронний ресурс] / Д. О. Баюра, Ю. В. Червіна. - Режим доступу: http://tppe.econom.univ. kiev.ua/data/2013_28/zb28_19.pdf.

Єлистратова Г. І. Забезпечення сталого розвитку підприємств на основі принципів КСВ - [Електронний ресурс] / Г. І. Єлистратова. - Режим доступу : https://kneu.edu.ua/userfïles/ec_pidpr_th_pr_4/3/Elistratova.doc.

Зарецкий А. Д. Корпоративная социальная ответственность: от благотворительности к имиджу / А. Д. Зарецкий // Экономика: теория и практика. - 2011. - № 1 (21). - С. 9-14.

Калита П. Сталий розвиток. Корпоративна соціальна відповідальність. Ділова досконалість /П. Калита // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2013. - №1. - С. 31-3б.

Лебедєв І. В. Забезпечення сталого розвитку на засадах корпоративної соціальної відповідальності /1. В. Лебедєв //Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №1 (139). - С. 106-116.

Новіков Б. В. Соціальна робота в Україні : нові виміри менеджменту з корпоративно-соціальної відповідальності / Б. В. Новіков, Л. М. Димитрова //Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і сучасність : теорія та практика» : 20-21 травня 2010 р. - К. : НТУУ “КПІ”, 2010. - С. 298-299.

Охріменко О. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. О. Охріменко, Т. В. Іванова. - К. : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2015. -180 с.

Сайт компанії Pepsi Co [Електронний ресурс ] / Режим доступу : http://www.pepsico.ua/media/press_releases/releases_1172.html.

Сарай Н. І. Роль ділової репутації в забезпеченні стійкості функціонування промислового підприємства / Н. І. Сарай // Сталий розвиток економіки. - 2016. - № 2 [31]. - С. 94-100.

Харламова А. О. Корпоративна соціальна відповідальність необхідний чинник формування корпоративної стратегії / А. О. Харламова // Ефективна економіка. - 2012. - № 2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.