НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЯК ПЕРШОПРИЧИНА РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Наталія Сарай

Анотація


Визначено зміст невизначеності середовища функціонування підприємства. Доведено, що невизначеність - неповноцінність чи неточність інформації про умови реалізації проектів або програм, що розробляють на підприємстві, у тому числі пов’язаних з ними витрат і результатів. Обґрунтовано, що невизначеність, пов ’язана з можливістю виникнення в ході реалізації конкретного проекту несприятливих ситуацій і наслідків, характеризується наявністю економічного ризику і потребує його оцінки.

Охарактеризовано причини виникнення невизначеності та ризику. Доведено, що основними причинами виникнення невизначеності є недетермінованість процесів, що відбуваються на підприємстві та в економічному житті; відсутність повної інформації; вплив суб ’єктивних чинників на результати проведеного аналізу (рівень кваліфікації працівників, які здійснюють аналіз тощо); нестабільність ринкової економічної системи.

Узагальнено наукові підходи щодо поняття категорії «ризик» та «ризикова ситуація». Визначено основні риси ризику: суперечливість; альтернативність; невизначеність. Обґрунтовано умови для виникнення економічного ризику. Доведено, що економічний ризик має місце за певної зрілості економіки та можливий тільки в тому випадку, якщо є можливість активного керівництва й регулювання економікою.

Окреслено причини підприємницького ризику для суб’єктів малого та середнього підприємництва Тернопільської області: неврегульованість політичної кризи в країні та загострення військово-політичного конфлікту на сході України; суперечливість політики підприємницького клімату загалом та регуляторного середовища малого й середнього підприємництва зокрема; відставання Тернопільської області від інших регіонів України стосовно соціально-економічних перетворень; посилення міграційних процесів, наслідком чого є втрата регіоном людського потенціалу.

 

The content of uncertainty of environment functioning of the enterprise is determined. Proved that uncertainty - inferiority or inaccuracy of information about the conditions implementation of projects or programs that are developed at the enterprise, including the related costs and results. Substantiated that the uncertainty associated with the possibility of occurrence during the implementation of a specific project the unfavorable situations and effects, characterized by economic risk and in need of its assessment.

Causes uncertainty and risk are characterized. Proved that the main causes of uncertainty are the indeterminacy of the processes in the enterprise and in economic life; lack of complete information; subjective factors influence on the results of the analysis (skill level of workers, which conducts an analysis, etc.); instability of market economic system.

Scientific approaches to the concept of the category of "risk" and "risk situation” are generalized. The main features of risk: inconsistency, alternativity, uncertainty are determined. Conditions for occurrence of economic risk are substantiated. Proved that the economic risk is a certain maturity in the economy and possible only if there is a possibility of active management and regulation of economy.

Causes of entrepreneurial risk for small and medium entrepreneurship of Ternopil region are outlined. Namely lack ofproper regulation political crisis in the country and the aggravation of the militarypolitical conflict in the east of Ukraine; contradictory policies in entrepreneurial climate and regulatory environment for small and medium entrepreneurship in particular; Ternopil region lagging from other regions of Ukraine regarding the socio-economic transformation; strengthening migration processes, resulting in loss of human potential of the region.


Ключові слова


невизначеність; підприємницький ризик; економічний ризик; ризикова ситуація; оцінювання ризику; uncertainty; entrepreneurial risk; economic risk; risk situation; risk assessment

Повний текст:

PDF

Посилання


Балджи М. Д. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : навч. посіб. / М. Д. Балджи, В. А. Карпов, А. І. Ковальов, О. О. Костусєв, І. М. Котова, Н. В. Сментина. - Одеса : ОНЕУ, 2013. - 670 с.

Білан О. С. Діагностичне самооцінювання як механізм моніторингу результативності систем управління / О. С. Білан [Електронний ресурс]. - Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. - Вип. 5. - Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/5-2015/60.pdf.

Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. - К. : КНЕУ, 2004. - 480 с.

Воронцовский А. В. Управление рисками : учеб. пособ. / А. В. Воронцовский. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та ; ОЦЭМ, 2004. - 458 с.

Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч. посіб. /Л. І. Донець. - К.: ЦНЛ, 2006. - 312 с.

Івченко І. Ю. Економічні ризики : навч. посіб. / I. Ю. Івченко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 304 с.

Семенова К. Д. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. / К. Д. Семенова. - Одеса : ОНЕУ, 2013 р. - 194 с.

Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 рр. [Електронний ресурс] // Сайт Тернопільської обласної державної адміністрації. - Режим доступу: http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/2917/proekt_mcp2016_2020.pdf.

Шегда А. В. Ризики в підприємництві : оцінювання та управління / А. В. Шегда, М. В. Голованенко. - К. : Знання, 2008. - 271 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.