ЕКОСИСТЕМНІ ПЛАТЕЖІ ВКОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯЙ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОВКІЛЛЯ

Василь Файфура, Сергій Надвиничний

Анотація


У статті розглянуто комплексу екосистемних платежів як важеля формування і оптимізації довкілля. Екосистемні процеси приносять людям чимало благ, а екосистеми нині розуміють як інтегральну форму ресурсу. Вони виконують важливі функції споживчого блага, джерела виробничих ресурсів, простору та асиміляції впливів. Порушення екологічної рівноваги завдає соціальної та економічної шкоди іншим суб ’єктам господарювання, а тому необхідно запровадити дієвий компенсаторний механізм таким «жертвам екодеструкції». Розглянуто схему потоків екосистемних платежів в межах річкового басейну як цілісної і замкнутої одиниці, на основі якої реалізуються підходи до використання і охорони природи. З метою запровадження такого механізму наголошено на необхідності законодавчого закріплення екосистемних платежів та ринків екосистемних послуг, створення законодавчої бази міжрегіональних взаємних заліків і компенсацій з приводу надання і споживання екологічних послуг; формування цільових територіальних програм оптимізації і розвитку довкілля, спрямованих на комплексне відновлення, збереження, підтримку функцій природних екосистем.

 

In the article it is considered to the complex of екосистемних payments as a lever of forming and optimization of environment. Ecosystem processes bring quite a bit blessing to the people, and ecosystems presently understand as an integral form of resource. They execute the important functions of the consumer blessing, source of productive resources, space and assimilation of influences. Violation of ecological equilibrium inflicts social and economic harm to other subjects of menage, and that is why it is necessary to enter an effective scray mechanism to such "victims of ecological destruction”. The chart of streams of екосистемних payments is considered within the limits of river pool as integral and reserved unit on the basis of which going will be realized near the use and conservancy. With the aim of input of such mechanism it is marked the necessity of the legislative fixing of ecosystem payments and markets of екосистемних services, creation of legislative base of interregional mutual tests and indemnifications concerning a grant and consumption of ecological services; forming of the having a special purpose territorial programs of optimization and development of environment, sent to complex renewal, maintenance, support offunctions of natural ecosystems.


Ключові слова


екосистемні послуги; екосистемні платежі; природне середовище; ecosystem services; ecosystem payments; natural environment

Повний текст:

PDF

Посилання


Мішенін Є. В., Олійник Н. В. Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризо-вого зростання економіки України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/.../4.1%20Мишенин.d...

Регіональна економіка : Підручник / За ред. Є. П. Качана. –Тернопіль : ТНЕУ, 2009. –664 с.

Сидорук Б. О. Особливості механізму застосування платежів за екосистемні послуги у га-лузі водокористування. -[електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/sre/2011_3/130.pdf.

Сотник И. Н., Могиленец Т. В. Анализ подходов к экономической оценке экосистемных услуг // Механізм регулювання економіки. Частина 2. Наукові повідомлення, 2011, No 2. – C. 152-158.

Файфура В. Обґрунтування критичних меж антропогенного навантаження на водні екосистеми Тернопільської області // Регіональні аспекти розвитку : розміщення продуктивних сил України. Випуск 19 –Тернопіль, Економічна думка, 2014. –С. 58-63.

Файфура В., Царик Т. Природна спадщина і природне надбання : питання економічної оцінки // Регіональні аспекти розвитку : розміщення продуктивних сил України. Випуск 11 –Тернопіль, Економічна думка, 2006. –С. 20-27.

Хвесик М. А., Горбач Л. М., Кулаковський Ю. П. Економіко-правове регулювання природо-користування : Монографія. –К. : Кондор, 2004. –524 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.