ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Галина Баб’як, Анатолій Кошіль

Анотація


Стаття присвячена проблемам економічно активного населення Тернопільщини. Визначено, що важливим чинником регулювання процесів відтворення людського потенціалу є особливості формування та використання економічно активного населення. Аналізуючи вплив демографічних передумов на розміщення виробництва, необхідно брати до уваги, що економічно активне населення - не лише виробник матеріальних благ і послуг, а й їх споживач. Тому варто враховувати й осіб у працездатному віці, й дітей, і осіб похилого віку. Населення у своїй сукупності формує і споживчий ринок, і ринок праці.Нині чинник економічно активного населення для розміщення виробництва в Україні та в окремих її регіонах набув першорядного значення. Дослідження економічно активного населення як сукупності працівників, спроможних забезпечити високоякісне виконання завдань та задач в умовах жорсткої конкуренції на ринку продуктів і послуг важливе для раціонального розташування його у різних сферах економіки, забезпечення кращого відтворення та використання; розроблення механізму, під впливом якого відбуватиметься збалансування економічно активного населення між регіонами та суспільством.

У статті подана оцінка сучасних тенденцій формування та використання економічно активного населення Тернопільської області. Дослідження даних процесів у регіоні дало авторам змогу зробити висновок, що сучасна демографічна ситуація зі зменшенням населення за рахунок механічного та природного скорочення негативно впливає на формування економічно активного населення. Також у статті зазначено, що на сучасному етапі характерними ознаками ринку праці регіону досі залишаються значні обсяги і тривалість безробіття, низький рівень зайнятості та соціального захисту населення. Визначено, що досягнення використання економічно активного населення потребує здійснення державою ряду заходів у напрямі регулювання ринку праці. У статті розроблені практичні рекомендації щодо шляхів поліпшення формування та використання економічно активного населення в регіоні.

 

The article is devoted to the problems of the economically active population of Ternopil region. Determined that the important factor in the regulation of human reproduction potential are features of forming and use the economically active population. Analyzing the impact of demographic preconditions for the location of production should take into account that the economically active population is not only producer of material goods and services, but also their consumer.Therefore, it follows to take into account all persons of working age, and children, and the elderly. The population in totality forms the consumer market and the labor market. Nowadays the factor of the economically active population for location of production in Ukraine and its individual regions is of paramount importance.Research of the economically active population as an aggregate of workers, who are able to provide high-quality implementation of tasks in the conditions of hard competition at the market of products and services is essential for rational location of it on the different spheres of economy, providing of better reproduction and use; development of mechanism under act of which will be balancing of the economically active population between regions and society.

The assessment of modern trends of forming and use economic of the economically active population of the Ternopil region is given in the article.Research of these processes in the region allowed the authors to draw a conclusion that the modern demographic situation with a decrease of population due mechanical and natural reduction negatively influences on forming the economically active population.In this article is marked that on the modern stage the characteristic signs of the labor market in the region until now are a presence of considerable volumes and duration of unemployment, enough low-level of employment and social protection.Determined that the achievement of the use economically active population needs realization of row of measures the state in the direction of adjusting of labor market. In the article developed practical recommendations are in relation to the ways of improvement of forming and use the economically active population in the region.


Ключові слова


економічно активне населення; людський потенціал; відтворення населення, зайнятість; ринок праці; робоча сила; безробіття; economically active population; human potential; reproduction of population; employment; labor market; labor force; unemployment

Повний текст:

PDF

Посилання


Баб’як Г. П. Територіальні диспропорції формування і використання економічно активного населення Хмельницької області / Г. П. Баб’як // Історія української географії : Всеукраїн. наук. часопис. -Тернопіль, 2012. - Вип. 25. - С. 94-99.

Баб’як Г. П., Шушпанов Д. Г. Стратегії соціально-демографічного розвитку регіону / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. Вип. 20. - Тернопіль : Економічна думка, 2015. - С. 26-32.

Головне управління статистики у Тернопільській області [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.te.ukrstat.gov. иа.

Гіпотези перспективних тенденцій міграцій населення до 2050 р. [Електроний ресурс]. -Режим доступу : http://lib.selvam.net/docs/3400/index-39877.html?page=24.

Демографічний прогноз по Україні /Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.idss.org.ua/monografii/popforecast2014.rar.

Державний комітет статистики України [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://ukrstat. gov.ua.

Ілляш І. Регіональні відмінності формування, розвитку і використання трудового потенціалу України / Ілляш І. // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. Вип. 19. - Тернопіль, 2014. - С. 42-47.

Качан Є. П., Дяків О. П., Файфура В. В., Шушпанов Д. Г. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Є. П. Качан, О. П. Дяків, В. В. Файфура, Д. Г. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Зб. наук. праць. Вип. 17. - Тернопіль : Економічна думка, 2012. - С. 108-114.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.