ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Галина Румянцева

Анотація


Ефективне функціонування підприємств вугільної галузі України потребує їх достатнього фінансового забезпечення. Досягнення поставленої мети можливе за умов підвищення конкурентоспроможності вугледобувної галузі України. Проведений аналіз рівня конкурентоспроможності вугільної промисловості України та регіонів дав змогу визначити тенденції та основні проблеми її розвитку. Розкрито характерні особливості функціонування Львівсько-Волинського вугільного басейну. Виявлено збитковість переважної більшості вугільних підприємств Західного регіону України. Зроблено висновок про перебування вітчизняної вугільної галузі у стані глибокої стагнації. Запропоновано багатовекторну систему напрямів оптимізації фінансового забезпечення реструктуризації вугільної промисловості Західного регіону України у контексті підвищення її конкурентоспроможності.

 

Ensuring effective functioning of the coal industry of Ukraine requires adequate financial support. Achieving this goal is possible under conditions of increasing the competitiveness of the coal mining industry in Ukraine. The analysis of the competitiveness of the coal industry of Ukraine and regions allowed us to determine trends and major challenges for its development. Reveals characteristic peculiarities of the Lviv-Volyn Coal Basin. Loss revealed the vast majority of coal mines in Western Ukraine. The conclusion on the presence of domestic coal industry in deep stagnation. A multi-vector system optimization of financial security trends restructuring of the coal industry of Western Ukraine in the context of enhancing its competitiveness.


Повний текст:

PDF

Посилання


Угольная промышленность Украины [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://ru.wikipedia. о^/м>ікі/%О0 %А3 %

Амоша О. І. Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості України : наукова доповідь / О. І. Амоша, Л. Л. Стариченко, Д. Ю. Череватський ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2013. - 44 с.

Власюк О. С. Вугілля як стратегічна енергетична перспектива України / О. С. Власюк, Д. К. Прейгер // Стратегічні пріоритети. - 2008. - № 4. - С. 85-95.

Драчук Ю. З. Основи формування інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі / Ю. З. Драчук // Економічний вісник. - 2015. - С. 71-81.

Почтарук І. С. Тенденції розвитку вугільної промисловості Західного регіону України / 1. С. Почтарук // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. - Миколаїв : НУК, 2014. - № 2 (452). - С. 43-48.

Стогній О. В. Потенціал видобутку вугілля в Україні / О. В. Стогній, В. М. Макаров, М. І. Каплін //Проблеми загальної енергетики. - 2011. - Вип. 2 (25). - С. 11-16.

Драчук Ю., Трушкіна Н. Як виживає вугільна промисловість без інвестування інновацій [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://sazeta.dt.ua/enersy market/vak-vizhivave-vugilna-promislovist-bez-investuvannva-innovaciv-_.html.

Амоша О., Череватський Д. / Вугільна галузь : час закладати індустріальні парки [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/energy_market/vugilna-promislovist-chas-zakladati-parki-_.html.

Микитюк П. П. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств : монографія. -Тернопіль : Тернограф, ТНЕУ, 2009. - 304 с.

Австралія допоможе Україні з проектом підземної газифікації вугілля [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://economics.unian.ua/energetics/1105467-avstraliya-dopomoje-ukrajini-z-proektom-idzemnoji-gazifikatsiji-vugillya.html.

Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн : теорія та механізм реалізації : монографія / Л. Л. Антонюк. - К. : КНЕУ, 2004. - 273 с.

Амоша О. І. Зарубіжний досвід реструктуризації вугільної промисловості та результати її проведення в Україні / О. І. Амоша, Л. М. Рассуждай, В. В. Полянський // Економіка промисловості. - 2009. - № 5. - С. 199-210.

Амоша А. Снег на шляпе моей... [Електронний ресурс] / О. Амоша, Д. Череватський // Дзеркало тижня. - 2011. - № 34. - Режим доступу : http://zn.ua/ECONOMICS/sneg_na_shlyape_moey-88376.html.

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : національна доповідь / Е. М. Лібанова, М. А. Хвесик, О. М. Алимов, О. І. Амоша та ін. ; ДУІЕПСР НАН України ; за ред. Е. М. Лібанової, М. А. Хвесика. - Київ, 2014. - 776 с.

Корольчук Ю. Закрытие шахт приведет к росту тарифов и социальной деградации [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://blos.lisa.net/user/vkorolchuk/article/23633.aspx.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.