МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ

Олена Дудкіна

Анотація


Визначено сутність, організаційно-функціональні та теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможного розвитку регіону. Обґрунтовано необхідність формування просторової політики розвитку регіону та систематизовано спеціальні маркетингові засоби її реалізації. Ідентифіковано чинники конкурентоспроможності території, визначено маркетингові інструменти впливу на конкурентоспроможний розвиток регіону. Акцентовано увагу на удосконаленні технологій регіонального маркетингу.

 

Defined meaning, organizational, functional, theoretical and methodology basics of region’s competitive development. Necessity to form space policy of regional development has been justified and special marketing tools of its realization have been systematized. Author identified factors of territory’s competitiveness, determined marketing tools of influence on region’s competitive development. Improvement of regional marketing technologies has been highlighted.


Ключові слова


конкурентоспроможний розвиток регіону; маркетинг територій; просторова політика розвитку регіону; критерії конкурентоспроможності; технології просторового маркетингу; regional competitive development; marketing of territories

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/ldoc2.nsf/link1-/KP140385.html.

Дейнека О. І. Маркетинг регіону : сучасні тенденції, проблеми та перспективи / О. І. Дейнека // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. - Львів : ІРД НАНУ, 2004. - ч. 1. -вип. 3. - С.377-382.

Державне та регіональне управління : навч.посібн./ А. Ф. Мельник, А. Ю Васіна, О. П. Дудкіна ; за ред. А. Ф. Мельник. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 452 с.

Дудкіна О. П. Регіональне управління : навч. посібник / О. П. Дудкіна. - Тернопіль : Вид-во "Астон", 2013. - 209 с.

Звіт про конкурентоспроможність регіонів України, 2013 р. / Фонд "Ефективне управління" за підтримки Всесвітнього економічного форуму / Т. Бойко, І. Гончаренко, Н. Дмитрюк та ін. - [Електроннийресурс]. - Режим доступу : http://www.feg.org.ua/ua/reports.

Котлер Ф., Асплунд К. Маркетинг мест : привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны и страны Европы /Пер. с англ.- СПб, 2005. - 376 с.

Лук'яненко Д. Г. Глобальна економічна інтеграція : монографія / Д. Г. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Національний підручник", 2008. - 220 с.

Назаров М. І. Конкурентоспроможність регіону : суть і властивості / М. І. Назаров // Ефективна економіка, 2013. - № 10. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: www. economy. nayka. com. ua.

Окландер М. А. Проблеми формування маркетингової стратегії країни / М. А. Окландер. - К. : Наукова думка, 2002. - 168 с.

Панкрухин А. П. Маркетинг территорий. - 2-е изд. / А. П. Панкрухин. - СПб. : Питер, 2006. - 416 с.

Ревун К. І. Конкурентоспрожність України та її регіонів : діагностика та передумови нарощування конкурентного потенціалу / К. І.Ревун // Наука молода. - 2015. - № 22. - С.22-33.

Синиця С. М. , Гринів Л. В. Аналіз конкурентоспроможності регіонів України в умовах економічної інтеграції / С. М. Синиця // Вісник Хмельницького національного університету, 2010. - № 4. - т. 4. - с. 238-242.

Старостіна А. О. Регіональний маркетинг : суть та особливості становлення в Україні / А. О. Старостіна, С. Є. Мартов //Маркетинг в Україні. - 2004. - №3. - С.55-57.

Стройко Т. В. Сучасний рівень конкурентоспроможності України : проблеми та перспективи / Т. В. Стройко // Глобальні та національні проблеми економіки. - Миколаїв : Миколаївський національний університет, 2015. - вип. 8. - С.798-801.

Україна у рейтингу глобальної конкурентоспроможності. - 2015 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://reforms.in.ua/ua/news/ukrayina-u-reytyngu-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2015.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.