ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ТА ФОРМУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Євген Качан, Дмитро Ткач

Анотація


У статті з’ясовано причини гальмування реформування адміністративно-територіального устрою в Україні, зокрема значною мірою через відсутність самодостатності пропонованих варіантів створення територіальних громад. Обґрунтовано доцільність проведення реформування адміністративно-територіального устрою з урахуванням новітніх принципів: розселенського, територіального, демографічного, самоврядного, соціально-економічного. Виявлено переваги і загрози при реформуванні адміністративно-територіального устрою з ініціативи ― згори чи ― знизу, особливо у регіонах аграрного типу освоєння. Визначено необхідність комплексного підходу до реформування, що повинен поєднувати не тільки адміністративно-територіальні зміни, а й реформу фінансової, податкової систем, стимулювання економічної діяльності та перехід до парадигми багатофункціональності населених пунктів. Обґрунтовано доцільність кластерного підходу до формування громад, що дасть змогу комплексного розвитку поселень завдяки синергетичному ефекту внаслідок тісної співпраці та взаємозалежності у межах такої мережі. На прикладі історично сформованого клас- тера сіл Денисів, Купчинці, Яструбово Козівського району Тернопільської області, доведено стійкість взаємозв’язків у цій системі та пояснено важливість врахування розселенського та територіального принципів при формуванні громад. Обґрунтовано важливість самоврядності та економічної спроможності громади, яка можлива лише завдяки добровільному об’єднанню населених пунктів, у яких наявні усталені міжпоселенські зв’язки в межах систем розселення. Запропоновано внести зміни у Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

 

The main criteria of communities forming are revealed and meaning of community is found in the article. The reasons for the inhibition of administrative-territorial system reforming in Ukraine, largely due to a lack of self-sufficiency of the proposed options for local communities are found. The necessity of reforming the administrative-territorial system with the latest principles: settlement, territorial, demographic, self-governing, social and economic, are grounded. Advantages and threats in reforming the administrative-territorial system of the initiative "from above" or "below", especially in the agricultural regions of the type of development are found out. The necessity of a comprehensive approach to reform that should combine not only the administrative and territorial changes, but financial reform, tax systems, stimulating economic activity and the transition to the paradigm of multi functioning of settlements are identified. Expediency of the cluster approach to forming communities that will enable integrated development of settlements due to a synergistic effect as a result of close cooperation and interdependence within the network is grounded. The stability of relationships in the system is proved and the importance of taking into account settlement and territorial principles in the formation of communities is explained on example of the historical cluster of villages Denisiv, Kupchyntsi, Yastrubovo of Kozova district, Ternopil region. The importance of self-government and self-sufficiency of the community, which is possible only through voluntary associations of settlements with well-established relationships within settlement systems is proved.


Ключові слова


адміністративно-територіальний устрій; кластер; конкурентоспроможність; місто; поселення; регіон; administrative-territorial system; cluster; competitiveness; city; settlement; region

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про добровільне об’єднання громад» від 25. 12. 2015 №925-VIII.

Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України : еволюція, сучасний стан, проблеми реформування / Я. В. Верменич // НАН України, Інститут історії України. – У 2-х ч. – К. : Інститут історії України, 2009. – Ч. 2. – 370 с.

Доценко А. І. Теритріальна організація розселення (теорія і практика) / А. І. Доценко. – К. : НАН України, РВПС України. – К.: Фенікс, 2010. – 536 с.

Заставецька Л. Б. Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України : [монографія] / Л. Б. Заставецька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 332 с.

Ілляш І. Д. Соціально–економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства : [монограф.] / Ілляш І. Д., Ткач Д. В. – Тернопіль : Астон, 2013. – 204 с.

Качан Є. П. Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Наук. журнал. – Вип. 16. – Тернопіль : Економічна думка, 2011.

Регіональна економіка / За ред. Є. П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 670 с.

Топчієв О. Г. Регіоналістика : географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики : навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 372 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.