ВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ НА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

І. В. Боднар

Анотація


Запропоновано новий поділ (групування) реальних інвестицій. Досліджено вплив людського фактору, зокрема, освітнього рівня, міграції населення на доцільність впровадження реальних інвестицій за регіонами України.

 

New division for the real investment is proposed. The influence of the human factor is investigated. In particular, the level of education and population’s migration on expedience of the real investments after the regions of Ukraine.


Ключові слова


реальні інвестиції; освітній рівень; міграція населення; коефіцієнт освіченості; real investment; the level of education; migration of population; coefficient of education

Повний текст:

PDF

Посилання


http://www.osvita.org.ua/news/?news_id=20184.

http://www.ukrcensus.gov.ua.

http://www.ukrstat.gov.ua.

Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент : Підручник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 398 с.

Інвестиційний менеджмент : Навч. посіб. / Гриньова В. М., Корда В. О., Лепейко Т. І., Корда О. П., Великий Ю. М.. – 2-ге вид., допрац. і доп. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 664 с.

Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.

Мертенс А. В. Курс лекций по современной финансовой теории. – К. : Киевское инвестиционное агентство, 1997. – XVI, 416 с.

Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ / Пер. с англ. – М. : Дело, 1999. – 272 с.

Статистичний щорічник України за 2007 рік. / За ред. Осауленко О. Г. – Київ : Консультант, 2008. – 552 с.

Татаренко Н. О., Поручник A. M. Теорії інвестицій : Навч. посібник — К. КНЕУ. 2000.— 160 с.

Шарп У., Александер Б., Байли Дж. Инвестиции : Пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 1024 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.