ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ НА СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРАЦІВНИКА

О. В. Захарова

Анотація


Узагальнено існуючі наукові підходи до визначення можливих напрямків інвестицій в людський капітал, на підставі чого сформульовано найбільш доцільний склад напрямків інвестування у розвиток людського капіталу. Обґрунтовано основні стадії життєвого циклу працівника на підприємстві та розглянуто вплив інвестицій у розвиток людського капіталу на протікання кожної стадії.

 

Existing scientific approaches to definition of possible directions of investments into the human capital are summarised. The most reasonable structure of directions of investment into the human capital development is formulated. The basic life cycle stages of the worker at the enterprise are proved and influence of investments into the human capital development in proceeding of each stage is considered.


Ключові слова


людський капітал; інвестиції у розвиток людського капіталу; стадії життєвого циклу робітника; підприємство; віддача; human capital; investments in development of human capital; stages of life cycle of worker; enterprise; return

Повний текст:

PDF

Посилання


Гойло В. С. Современные буржуазные теории воспроизводства рабочей силы / В. С. Гойло. – М. : Наука, 1975. – 231 с.

Капелюшников Р. И. Записка об отечественном человеческом капитале / Р. И. Капелюшников // Отечественные записки. – 2007. – Том 37. – № 3. – С. 33-39.

Марцинкевич В. И. США : человеческий фактор и эффективность экономики / В. И. Марцинкевич. – М. : Наука, 1991. – 240 с.

Добрынин А. И. Человеческий капитал в транзитивной экономике : Формирование, оценка, эффективность использования / Добрынин А. И., Дятлов С. А., Цыренова Е. Д. / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. – СПб. : Наука, 1999. – 309 с.

Богиня Д. П. Методологічні засади формування мотиваційного механізму конкурентоспроможності робочої сили / Д. П. Богиня // Мотиваційний механізм формування конкурентоспроможності робочої сили : Зб. наук. праць. – К. : Ін-т економіки НАН України, 2002. – С. 10-27.

Семикіна М. В. Економічна мотивація інвестування в розвиток людського капіталу підприємства / М. В. Семикіна // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 5 (35). – С. 178-185.

Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс : принципы, проблемы и политика : [пер. с англ]. – К. : Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

Грішнова О. А. Людський капітал : формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. – К. : Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 254 с.

Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань / А. Колот // Україна : аспекти праці. – 2007. – № 4. – С. 4-9.

Новак І. М. Сучасні пріоритети інвестування людського капіталу в Україні / І. М. Новак // Збірник наукових праць Харківського національного економічного університету. Управління розвитком. - 2006. - № 4. - С. 83-86.

Кір'ян Т. М. Нові тенденції в теорії, методології та практиці людського капіталу / Т. М. Кір'ян, Ю. М. Куліков // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. – Випуск 32. – 2008. – С. 181-187.

Соколова О. С. Джерела інвестицій у людський капітал / О. С. Соколова // Економіка : проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 174 : В 2 т. Т. 1. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – С. 269-274.

Жизненный Цикл : Организации, Подразделения, Работника [Электронный ресурс] / Л. Н. Кольцова, В. В. Кольцова, А. Б. Марко. – Режим доступа к тексту : http://www.tacon.ru/stat/kolbcova_cikl.doc.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.