MODERN SYSTEMS OF PERSONNEL SELECTION AS A BASIS FOR THE HUMAN CAPITAL FORMING AT THE ENTERPRISE

Natalia Kravchuk

Abstract


The article examines the essence, main advantages and disadvantages, as well as the tools of selection and selection of personnel at modern enterprises. In particular, external sources (consulting, outsourcing, Internet, recruiting, the State Employment Service) and internal (Internet, universities, media, own resumes, personal contacts, fairs) of the source are classified as the main methods of employee search.
The main methods for recruiting staff were interviewing, Brainteaser-interviews, stressinterviews, physiognomy and others. The efficiency of using the methods of selection and selection of personnel in modern economic conditions for increasing the profitability of business entities has been proved.

Keywords


personnel; personnel policy; selection of personnel

Full Text:

PDF

References


Denysova, A. (2015) Netradytsyonnye metody podbora personala: osobennosty prymenenyia y reitynh populiarnosty. Upravlenye personalom, 24, 66–70.

Ermakov, A. (2014) Rekrutynh y obuchenye: ukraynskye realyy. Upravlenye personalom, 3, 62–64.

Zelenkov, A. V., Kononenko, A. V., Nalapko, M. M. (2008) Orhanizatsiia naboru ta vidboru personalu. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, 3 (3), 125–135.

Karlin, M. I., Borysiuk, O. V. (2013) Mozhlyvosti zastosuvannia lizynhu personalu i autsorsynhu v Ukraini. IDSD, 10, 96–102.

Nazaruk, O. Sekrety uspeshnoho provedenyia sobesedovanyia. Retrieved from hrliga.com

Osoblyvosti suchasnykh netradytsiinykh metodiv vidboru personalu. Retrieved from http://socionics.lite-web.net

Shypulina, V. O., Kaspruk, O. V. (2009) Novitni pidkhody do zaluchennia kadrovykh resursiv. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, T. 2, 3, 111–117.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2017.22.107

Refbacks

  • There are currently no refbacks.