Competence approach in HR-management

Svitlana Prokhorovska

Abstract


In the article the role of сompetence approach is in vestigational the management of organization a personnel. The most widespread methods of development of competenses of employee and rule of forming of model of competenses are certain. Setting of raditional and modernapproaches is exposed to forming of model ofcompetenses. Basic principles of application of сompetence approach are found out in a management a personnel. The model of competenses of modern HR-of manager is offered.

Keywords


competense; competence; competence approach; personnel; management a personnel

Full Text:

PDF

References


Arapova, O. M., Fridrif, V. P., Modyrka, V. A. (2013) Kompetentnisnyi pidkhid yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. Ekonomika: realii chasu, 1, 207–211.

Boiatsys, R. (2011) Kompetentnyi menedzher. Model effektyvnoi raboty. M.: Hyppo.

Hrishnova, O. A. (2006) Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny : pidruchnyk. K.: Znannia.

Doronina, M. S., Lytovchenko, I. V., Mykhailenko, D. H., Polubiedova, A. O. (2014) Rozvytok profesiinoi kompetentnosti upravlinskoho personalu: monohrafiia. Kh.: VD "INZhEK".

Diakiv, O. P., Prokhorovska, S. A. (2012) Metodychni pidkhody shchodo formuvannia liderskykh kompetentsii menedzhera. Visnyk Donetskoho Natsionalnoho universytetu. Seriia V. Ekonomika i pravo. Spets. vyp.: t. 1, 74–78.

Zymniaia, Y. A. (2004) Kliuchevye kompetentnosty kak rezultatyvno-tselevaia osnova kompetentnosnoho pokhoda v obrazovanyy. Avtorskaia versyia. M.: YTs problem kachestva podhotovky spetsyalystov.

Ybrahymov, H. Y. (2007) Kompetentnostnyi podkhod v professyonalnom obrazovanyy. Educational Technology & Society, 10 (3), 361−365.

Semiv, L. K. (Ed.) (2011) Upravlinnia personalom v umovakh ekonomiky znan: monohr. K.: UBS NBU.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2018.23.086

Refbacks

  • There are currently no refbacks.